Gürkaynak Enstitüsü Katkılarıyla Biga Sivil Toplum Platformu (Bstp) Eylem Başarısı (1999 - 2001)

Biga Sivil Toplum Platformu 1998 yılı son aylarında çalışmaya başlamış ve geçen iki yıl içerisinde 24 toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda 146 karar alınmıştır. Alınan kararlar incelendiğinde içeriklerinin üç ana başlık altında toplanabileceği anlaşılmaktadır. Bu başlıkları ÖRGÜTLENME, BİLGİLENME ve İSTEM BİLDİRME olarak isimlendirebiliriz.

Örgütlenme başlığı altına giren, BSTP’nun işleyişine ilişkin alınan kararlardır. Burada hemen belirtmek gerekir ki BSTP örgütlenmede başarılı olmuştur. Bu tür Platformlar -bilhassa İstanbul’da yapılan Habitat Konferans’ında alınan kararların uluslararası kuruluşlarca finansal olarak desteklenmesi sonucu- birçok yöremizde örgütlenmiş ancak çok azı başarılı olabilmiştir. Çoğunun yaşamı bir yılı bulamamıştır.Başarılı olanlardan biri "Silivri Yerel Gündem 21" hakkında İSTANBUL dergisinin Ocak 2001 sayısında çıkan yazıda bulunabilir.

Bilgilenme kararları başlığı altına ise çeşitli konularda bilgi ya da görüşleri alınmak üzere BSTP toplantılarına davet edililecek kişiler ya da örgüt yöneticileri girmektedir. Burada dikkati çeken sonuç, davet yapılmasına karşın küçümsenmiyecek sayıda yöneticinin, bazen son anda mazeret göstererek, bu toplantılara katılmamasıdır. Bu sonuca neden olan şeyin BSTP’in tanıtım eksikliğinden geldiği saptanmıştır. Yöneticiler bilgilendirmeyi sorgulanma olarak algılamışlardır.

İstem bildirme kararlarının içeriği ise Biga’ın gereksinmelerini bildirmek için yetkili makamlara başvuru yapılmasıdır. BSTP iki yıllık çalışma süresince bu türden 53 başvuru yapmıştır. Bu tür kararlar toplam kararların % 36’sını içermektedir. Başvuru yapılan mercileri YEREL (il sınırları içinde) ve ULUSAL (Ankara ya da bölgesel) olarak ikiye ayırabilir. Girişimlerin sonucunu da BAŞARI İLE SONUÇLANDIRILMIŞ, İSTEM KABUL GÖRMÜŞ SONUÇLANDIRILMA SÜRECİNDE, ve BAŞARISIZ olarak üçe ayırabiliriz. Bu sınıflandırma sonuçları şöyledir:


YEREL BAŞVURULAR

Başarılı                       Süreçte                   Başarısız
11                                 5                                  9

Yerel kapsamda yapılan başvuruların başarı düzeyi "başarılı" ve "süreçte" kategorileri birleştirildiğinde 16, başarısızlıkla sonuçlananlar ise 9 olarak belirmektedir. Başarılı başvuruların beşi devlet daireleri ve Biga tarımının iyileştirilmesi, dördü Biga iş yaşamının iyileştirilmesi ve tanıtımı, üçü Biga tarımının geliştirilmesi, üçü Biga Organize Sanayi Bölgesinin gerçekleştirilmesi, biri de çevre düzenlemesini içermektedir. Başarısızlıkla sonuçlanan başvuruların beşi Biga’nın çevre düzenlemesi konusunu içermektedir, diğerleri araç tesisi, deprem konusunda kamunun bilinçlendirilmesi, yem fabrikasının tekrar işleyişe geçmesi gibi konulardır.

ULUSAL BAŞVURULAR

Başarılı                     Süreçte                 Başarısız:
11                              7                               10

Ulusal düzeyde yapılan başvuruların başarı düzeyi, "başarılı" ve "süreçte" kategorileri birleştirildiğinde 17, başarısızlıkla sonuçlananlar ise 10 olarak belirmektedir. Başarılı başvuruların onu Biga’ya hizmet sağlanması, dördü yatırımlar için finans sağlanması, ikisi kadro sağlanması, biri de Biga’nın tanıtımını içermektedir. Başarısızlıkla sonuçlanan başvuruların beşi Biga’ya hizmet sağlanması, dördü ulusal siyasanın değiştirilmesi, biri de kadro açılmasını içermektedir.

SONUÇ

Yukarıda sunulan veriler ışığında Biga Sivil Toplum Platformu’nun sadece yaşam becerisi göstermekle kalmadığını, Biga’nın kaderini değiştirmekte etkileyici sonuçlar da elde ettiğini göstermektedir. Daha da önemlisi Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) dağınıklığı nedeniyle etkisizliklerinin nasıl giderilebileceğini kanıtlayan çok güzel bir örnek oluşturmuştur. Bu, örgütlü bir toplum oluşturmada, dolayısıyla da demokrasimizin gelişmesinde önkoşullardan birisinin gerçekleşmesi anlamına da gelmektedir.

Sonuçlar bizlere BSTP’nun etki alanı çapı ve daha başarılı sonuçlar alabilmek için yeni yöntemlerin neler olabileceği hakkında ipuçları vermektedir. Yerel açıdan bakıldığında diğer STK’larla ve yerel yönetimle daha sıkı ilişkiler kurulması, karar aşamasına gelmeden önce fizibilitenin yapılması ve sonuca varmak için alternatif önerilerin de geliştirilmesidir. Ulusal açıdan ise, ulusal siyasayı etkilemek için değişik kanalların, örneğin siyasal partilerin kullanılması, ve bu nedenle de yerel parti yöneticilerinin BSTP’na katılımlarının sağlanması olabilir.