Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi - 9 Yargıda İyi Hal İndirimi ve Takdiri

Umut Vakfı Araştırma Merkezi

9. Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi
“YARGIDA İYİ HAL İNDİRİMİ VE TAKDİRİ”
 
 
Amaç:
Her yıl farklı konuların ele alınacağı sempozyum dizisi,  hukukun üstünlüğüne ve sorunların barışçıl yollarla çözülebileceğine dair inancın güçlenmesi hedefiyle; geleceğin hukuk, sosyoloji, felsefe, iletişim uygulayıcıları olacak hukukun ve sosyal bilimlerin gençlerini bir araya getirerek tartışmalarına, farklı görüşleri paylaşmalarına olanak sağlayacak bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.  
 
Bu yıl yapılacak sempozyumun başlığı Yargıda iyi hal indirimi ve takdiri”dir.
 
Türk Ceza Kanunu’nun 62 inci maddesinde “Takdiri indirim nedenleri” düzenlenmiştir.
Suç faili yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde cezalarda indirim uygulanması yasal bir düzenlemedir. Mahkemeler takdiri indirim nedeni olarak failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususları göz önünde bulundurabilir ve takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir. 
Kamuoyunda iyi hal indirimi olarak bilinen bu düzenleme ile adaletin sağlanması bakımından toplumsal beklentilerin kesiştiği durumlarda ortaya çıkan tartışmalar suç ve ceza politikasının bu yönüyle yeniden gözden geçirilmesinin ve tartışılmasının yaşanan olaylar dikkate alındığında yararlı olacağını göstermiştir. Dile düşmüş suç davalarında ve cezasızlık sorunun mağdurlar bakımından yakıcı ve mağduriyetlere neden olan sonuçları gözetildiğinde cezada iyi hal indirimi ve bu indirimin takdiri ayrıca tartışmalara neden olmakta, adalete olan güveni haklı veya haksız olsa bile sarsan ve yargıya olan güveni ortadan kaldıran çeşitli sorunlar yaratmaktadır. 
İyi hal indirimi ve takdir hakkının Hukukun Gençleri tarafından tartışılmasının suçta ve cezada ortaya çıkan sorunlara yol gösterebileceği ve toplumun adalete olan güveninin kazanılmasında yararlı olacağı inancıyla; tartışmalara ışık tutabilmesi için konunun satırbaşlarını belirlemeye çalıştık.
Yargıda iyi hal indirimi ve takdiri ana başlığımızla ilgili bazı sorulara yanıt aramalıyız
 
Sempozyum bildiri konuları: 
 
 • Cezada iyi hal indirimi olmalı mıdır?
 • Suç failleri hakkındaki cezalarda iyi hal indiriminin adalet sistemine etkileri nedir?
 • Ceza davalarında fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenler olmalı mıdır?
 • Failin cezasında indirim için Mahkemeler cezayı hafifletecek nedenleri nasıl takdir etmelidir?
 • Takdiri indirim nedenleri bakımında suç failinin geçmişi cezada indirim için ne kadar etkilidir? Failin geçmişini cezada indirim için dikkate alan mahkeme takdir hakkını nasıl kullanmalıdır?
 • Suç failinin sosyal ilişkilerinin cezanın indirilmesinde veya artırılmasında ne gibi bir etkisi vardır?
 • Toplumda en çok tartışılan suç failinin fiilinden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle Mahkemelerin kullandığı iyi hal indirimi uygulanmalı mıdır ve eğer uygulanırsa ölçüsü ne olmalıdır?
 • Cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi bir değerlendirme iyi hal indirimi için kabul edilebilir bir ölçüt müdür?
 • Suç ve cezanın iyi hal indirimi ile birlikte değerlendirilmesi adaletin sağlanması bakımından toplumsal olarak nasıl algılanmaktadır?
 • Cinsel saldırı suçlarına özgü infaz rejimi bulunmadığından suç faillerine verilen cezalar caydırıcılık ve ıslah edici özelliklere sahip olmadığı gibi cinsel saldırı suçu için öngörülen cezalar yüksek olsa bile cezaların genellikle alt sınırdan verilmesi ve iyi hal indirimi uygulanmaktadır. Basit cinsel saldırı davalarında verilen hapis veya para cezaları ise ertelenmekte veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları verilmektedir. Böylece fiilen cezaların uygulanmadığı kanısının hâkim olduğu toplumsal ortamda ortaya çıkan “cezasızlık sorunu” ile iyi hal indirimi arasında nasıl bir denge kurulmalıdır?
 • Acaba cezasızlık sorunu mu acilen çözümlenmelidir yoksa iyi hal indirimi ile suç ve ceza arasında bir denge mi kurulmalıdır? 
 • Kadınlara ve çocuklara karşı şiddet eylemleri ve cinsel istismar olaylarına konu olan suçların faillerine verilen cezalar toplumun adalet beklentisine yanıt verecek ölçüde toplumsal vicdanı rahatlatan cezalar mıdır? Bu tür suçlarda “iyi hal indirimi” olmalı mıdır? İyi hal indiriminin takdirinde yargının ölçütleri ne olmalıdır?
 • Öte yandan diğer suçlara ilişkin örneğin ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları, insan öldürülmesi, yaralanması veya hırsızlık, dolandırıcılık veya terör gibi ağır cezalık suçlar bakımından “iyi hal indirimi” olmalı mıdır? Uygulama nasıl olmalıdır?  
 • Çocukların cinsel istismarına yönelik suçlar kapsamında Türk Ceza Kanunu’nda yer almayan örneğin kastrasyon, cezanın topluma ifşası gibi cezalar getirilmeli midir?
 • Mahkemelerin faile/faillere vermiş olduğu kararlardaki cezai indirimlerinin toplumsal kabulü hakkındaki tartışmaların ceza adalet sistemine etkisi var mıdır?
 • Mahkemelerin takdir haklarının yerindeliğinin yargısal denetimi nasıl olmalıdır?
Sempozyumun çalışma dili Türkçe olacaktır.
 
Sempozyuma kimler katılabilir:
• Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi ve hukuka bitişik disiplinlerde eğitim gören (Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, Kültürel Çalışmalar, İktisadi ve İdari Bilimler, Adli Tıp vs.) Lisans öğrencileri
• Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarında yer alan Hukuk ve hukuka bitişik disiplinlerdeki ilgili bölümlerdeki lisansüstü öğrenciler (Doktora öğrencileri hariç)
• Stajyer Avukatlar
• Stajyer Hâkimler ve Stajyer Savcılar hazırlayacakları bildirileri ile katılabileceklerdir.
 
Yer :  Bilgi üniversitesi Hukuk Fakültesi Santral Kampüsü İstanbul
 
Hakem Kurulu (soyadına göre alfabetik sırayla)
 
 • Nazire DEDEMAN ÇAĞATAY, Umut Vakfı Kurucu Başkanı   
 • Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
 • Av. Fikret İLKİZ, Umut Vakfı Mütevellisi ve Yönetim Kurulu Üyesi
 • Dr. Hasan SINAR, Altınbaş Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim
 • Dr. Mualla Buket SOYGÜT ARSLAN, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. İsmail TUFAN, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Gerontolog-Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
 • Prof. Dr. Gülriz UYGUR, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Önemli Bilgiler
Bildiri sahipleri Sempozyuma katılım koşulları, katılım formu ve bildiri formatına ilişkin bilgi ve belgelere http://umut.org.tr/hukukun-gencleri-sempozyumu-dizisi/ internet adresinden ulaşabileceklerdir.
Sempozyuma katılmak için 150–200 sözcükle sınırlı bireysel bildiri özetlerinin ve konu ile ilgili beş anahtar sözcüğün, katılımcıların kısa özgeçmişleri ve e-posta adresleriyle birlikte en geç 27 Temmuz 2018 Cuma saat 17:30’a kadar vakif@umut.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Sempozyuma ilişkin önemli tarihler:
• Bildiri özeti göndermek için son Başvuru Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma saat 17:30
• Bildirilerin tam metninin gönderileceği son tarih: 26 Ekim 2018 Cuma  saat 17:30
• Sempozyum Tarihi: 22-23 Kasım 2018
 
Konaklama ve Ulaşım: 
Bildiri sahiplerinin ulaşım ve konaklama giderleri Sempozyum Düzenleme Kurulu’nca karşılanacaktır.
 
Katılım Formu 

Hukukun Gençleri Sempozyumu Tam Metin Yazma İlkeleri
Örnek Tam Metin
 
İletişim:
Sempozyuma ilişkin detaylar için lütfen aramaktan çekinmeyiniz:
Umut Vakfı Araştırma Merkezi   
Yıldız Posta Caddesi, No: 52 Kat:1 Gayrettepe Beşiktaş 34340 İstanbul – Türkiye
Tel: 0212 216 06 70 Fax: 0212 216 06 78  
vakif@umut.org.tr