Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısına İlişkin Genel Kurul Tutanağı -2

28
________________________________________
Yine, silah kutusunda kanunun öngördüğü yasaklarla ilgili bir broşür olmalıdır. Yani bu kurusıkı silahı alan kişi kanunda öngörülen yasakları muhakkak, bir broşür hâlinde bu kutunun içinde bulabilmelidir. 
Kanun, yine söylüyorum, bu silahların bu şartlarda, hangi amaçla kullanabileceğini belirtmelidir. Yani sadece düğünde havaya ateş etmek için mi kullanacaktır, yoksa bayramlarda mı kullanacaktır, yoksa millî maçlarda galip geldiğimizde mi kullanacaktır, burada koysa çok uygun olacak, çünkü ne için kullandığını ben hâlen bu şartlarda anlayabilmiş değilim. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
Ek bir dakikalık sürenizi verdim. 
RECAİ BİRGÜN (Devamla) - Ben bir dakikamı kullanmayayım Sayın Başkanım, çünkü bir konuşma hakkım daha var. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Birgün. 
Madde üzerinde soru-cevap işlemine başlıyoruz. 
Sayın Çalış, buyurun efendim. 
HASAN ÇALIŞ (Karaman) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 
Aracılığınızla Sayın Bakanıma sormak istiyorum: Bu, ses ve gaz silahında ses ve gaz çıkarma amacıyla kullanılan malzemelerin, bilindiği gibi, miktar olarak fazla kullanıldığı zaman insan sağlığı yönünden ciddi zararları vardır. Bu kullanılan malzemelerin içinde bulundurduğu kimyasalların insan sağlığına zararlarıyla ilgili yapılmış çalışmalar var mıdır? Bu konuda denetimle ilgili boşlukları doldurmayla ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çalış. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Bu konuda şu anda benim verebileceğim bir araştırma sonucu, bir tespitimiz yoktur. Sonra kendilerine takdim ederim. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 
Madde üzerinde üç adet önerge vardır. Önergeleri geliş sıralarına göre okutup, aykırılık durumlarına göre işleme alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 54 sıra sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen "silahlardan" ibaresinden sonra gelmek üzere "rengi ve şekli belirtilerek açıkça" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Bekir Bozdağ Ali Öztürk Sadık Yakut 
Yozgat Konya Kayseri 
Zekeriya Aslan Halil Aydoğan 
Afyonkarahisar Afyonkarahisar 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 54 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin (1) inci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Kamil Erdal Sipahi Mehmet Şandır Bekir Aksoy 
İzmir Mersin Ankara 
Mehmet Serdaroğlu Hasan Çalış M. Akif Paksoy 
Kastamonu Karaman Kahramanmaraş 
"(1) Bu kanun kapsamına giren silahların imali İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir." 
BAŞKAN - Bu önerge en aykırı önergedir. Okutup, işleme alacağım. 
TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 54 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin (1) inci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Bilgin Paçarız Hüsnü Çöllü Enis Tütüncü 
Edirne Antalya Tekirdağ 
Necla Arat Şükrü Elekdağ 
İstanbul İstanbul 
(1) Bu kanun kapsamına giren silahların imali İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının uygun görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir. 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ FEYZULLAH KIYIKLI (İstanbul) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükûmet? 
İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okutayım? 
29
________________________________________
Buyurun Sayın Tütüncü. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Gerekçemiz, kısaca, toplumun hızla silahlanmaya yönelmekte oluşunun bir sonucu yazılmıştır. Burada kurusıkı silahların üretilmesinde üretim Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi kılınıyor. Öyle sanıyorum Milliyetçi Hareket Partisinin önergesi İçişleri Bakanlığının görüşünü alarak, şeklindeydi. Bizim önergemiz buna ilaveten İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının görüşünün alınması, şeklindedir. Bu, şu açıdan önemli, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; amaç maddesi üzerinde, 1’inci madde üzerinde konuşurken bir soru sormuştum: "Konunun özü, esası nedir?" diye ve "Konunun özünün, esasının toplumun hızla silahlanma çılgınlığına yöneltilmekte oluşudur." şeklinde bir açıklama yapmıştım ve bu silahlanma çılgınlığını besleyen kaynakların bir bölümünü burada Hükûmete ışık tutması açısından dile getirmeye çalışmıştım. 
Şimdi, bugün, önemli bir gazetede, gerçekten güzel bir araştırma yapılmış, yine bu kaynaklar açısından, yani silahlanma çılgınlığını körükleyen kaynakların neler olduğu açısından Hükûmetin dikkatini çekme babında kısaca, izin verirseniz, bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bakınız, niçin kurusıkı silah kullanılıyor? Araştırmaya giren deneklerin yüzde 48’i diyor ki: "Birileri bende bir silahın varlığını bilsin diye." Yüzde 15’ i diyor ki: "Karizma için." ve yüzde 16’sı silahı sevdiği için. Şimdi, kurusıkı silah talebinin nereden kaynaklandığı burada açıkça görülüyor. 
Ayrıca, kurusıkı kullananların yaş grupları itibarıyla dağılımına bakıldığında çok enteresan bir sonuçla karşılaşıyoruz. Yirmi beş ve otuz beş yaş aralığında olanlar kurusıkı kullananların yüzde 56’sını oluşturuyor, yüzde 56’sı, on sekiz ve yirmi beş yaş aralığı ise yüzde 29’u. Demek ki on sekiz yaş ile otuz beş yaş aralığında bulunanlar -kurusıkı kullananlar daha doğrusu- toplam kullananların yüzde 85’i. İşte, bu iki veri önergemizdeki gerekçenin esasını oluşturuyor. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada, evet, kurusıkı silahların üretimi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iznine tabi olsun ama bu izin alınırken İçişleri Bakanlığının ve Adalet Bakanlığının da lütfen görüşü alınsın. 
Önergemize destek vereceğinizi düşünüyoruz, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 54 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin (1) nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 
Kamil Erdal Sipahi (İzmir) ve arkadaşları 
(1) Bu kanun kapsamına giren silahların imali İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir. 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükûmet? 
İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Sayın Başkanım, kısa bir açıklamayla katılmayacağımı ifade edeceğim. 
Şimdi, biliyorsunuz, bu tasarımızda, sonunda bir yönetmelik öngörüyoruz, bir yönetmelik çıkarılacak. Bu yönetmelik, tabii, hem üretimi hem de ithalat, ihracat ve satışı, diğer boyutları da ilgilendiriyor. Bu yönetmeliği zaten Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanlık, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı birlikte düzenleyecek ve orada üretimin şartları da belirlenecek ve o şartlara göre Sanayi Bakanlığı üretimle ilgili izni vermiş olacak. Onun için biz bunu yeterli görüyoruz, şu mevcut tasarımızdaki düzenlemeyi. Bu sebeple bu önergeye katılmıyoruz. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Sipahi, buyurun efendim. 
KAMİL ERDAL SİPAHİ (İzmir) - Sayın Başkan, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı’nın 2’nci maddesinde bir değişiklik önergesi verdik, Milliyetçi Hareket Partisi Grubundan milletvekili arkadaşlarımla beraber. 
Dikkat edilirse, bu yasanın hemen hemen bütün maddelerinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığıyla beraber güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanlığımız da olayın her safhasında yer almaktadır. Zaten olayın en çok güvenlik boyutu bizleri ilgilendirdiği için ve bu güvenlik boyutuyla ilgili olarak meydana gelmiş olan müessif olaylar, böyle bir yasayı -gecikmiş de olsa- bizleri çıkarmak zorunda bıraktığı için ben, bu kanunun mümkün olan her maddesinde ve her fıkrasında güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanlığımızın yer almasının doğru olacağı inancındayım. 
Kaldı ki, maddenin bütünlüğü açısından da, üçüncü fıkrada, aynı maddenin üçüncü fıkrasında, ithalde İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı birlikte uygun görüş veriyorlar. O hâlde, bu aynı maddenin üçüncü fıkrasındaki mantığın imal için birinci fıkraya da taşınması dışında bir görüşümüz yok. Bu, sadece, madde içerisinde bir anlam bütünlüğü sağlamak, bir uyum sağlamaktı. 
30
________________________________________
Ayrıca, Sayın Bakanın da belirttikleri gibi, zaten bu yasa gereğince çıkartılacak olan yönetmelikte, İçişleri Bakanlığı yasa maddesinde yer almıyor, ancak yönetmelik maddesinde, buradaki metinde -ki, biraz sonra bu 5’inci madde görüşülecek- imal, ithal, ihraç, bulundurma, nakil, satış veya edinilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemleri konusunda, İçişleri Bakanlığı zaten işin içerisinde olarak mütalaa edilmektedir. O hâlde, hem maddenin üçüncü fıkrasındaki ithalle ilgili bölümdeki mantığın birinci fıkraya taşınması ve bir anlam bütünlüğü ve uyum sağlanması hem de Sayın Bakanın belirttiği gibi, 5’inci maddedeki çıkartılacak yönetmelikte yer alacak olan imalle ilgili sorumluluğun, yasanın kendisine de, asıl metne de yansıtılması gerektiğini, yasanın bütünü hakkında bütün milletvekilleri ve bu arada bizim grubumuz gerçekten bu yasanın yararına inanıyoruz, geciktirilmiş de olsa büyük bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz, ancak bu kadar mükemmel bir yasanın, bu kadar güzel boşluk dolduran bir yasanın kendi içerisindeki uyum konusunda, mantık konusunda da bir bütünlük arz etmesi ve herhangi bir uyumsuzluk içermemesi konusunda biraz hassasiyetimiz var. Sadece bunu iletmek istedik. 
Ben, bu vesileyle bu konunun istihdamla olan ilişkisini, kısaca bazı bilgiler vererek yüce Meclisimizi aydınlatmak istiyorum. Malum, Türkiye’de 10 milyona yakın işsizin olduğu söyleniyor. Beni bu konuda yapılan bir araştırma, son derece, gerçekten üzüntüye sevk etti, bu üzüntümü sizlerle de paylaşmak istiyorum. 
On beş-on dokuz yaş grubuyla ilgili olarak yapılan bir araştırmada, bu yaş grubundaki, yani on beş-on dokuz yaş grubundaki erkeklerin yüzde 25’i, yani dörtte 1’i, kızların yüzde 47,5’u, yani neredeyse yüzde 50’si, ne çalışıyor ne okuyor. İşte, gelecekte, gerek istihdam konusunda gerekse işin güvenlik boyutunda, canlı bomba önümüzde çok acı bir tablo olarak durmakta sayın milletvekilleri. 
Düşünün, on beş-on dokuz yaşındaki her 4 erkek çocuğumuzdan 1 tanesi, ne okuyor ne çalışıyor. Kız çocuklarının her 2’sinden 1 tanesi, ne okuyor ne çalışıyor, bunların gelecekte ülke için ne anlam ifade edeceğini ben takdirlerinize sunuyorum. 
Ben, bu araştırmayı okuduğum zaman, konunun devamını getireyim diye, Emniyet Genel Müdürlüğünün yaptığı suç istatistikleriyle ilgili bir inceleme yaptım. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün geçen sene belli bir dönemi kapsayan suçla ilgili bir incelemesinde şu rakam, biraz önce size verdiğim bu istihdam, ne okuyor ne çalışıyor konusundaki endişemi haklı çıkardı. Emniyet Genel Müdürlüğünün bu incelemesinde,< belli bir dönem içerisindeki 54 bin suçludan 44 bin tanesi -tekrar ediyorum, 54 bin suçludan 44 bin tanesi- on beş-on dokuz yaş grubundaydı. İşte, ne çalışan ne okuyan, bu önümüzde duran canlı bombanın Türkiye’ye ileride çıkaracağı, şu anda çıkarmaya başladığı fatura önümüzde. 
Bu yaş grubuyla ilgili, isterseniz, işlediği suçlar konusunda da biraz bilgi arz edeyim sizlere. Bu on beş-on dokuz yaş grubundaki suçluların yüzde 60’ı hırsızlık, yüzde 30’u ise şiddet suçu işlemişler. Yine, aynı yaş grubundaki bu 44 bin suçlunun yüzde 34,5’i uyuşturucu almış. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Sipahi, konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
KAMİL ERDAL SİPAHİ (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
Yüzde 95’i ise fakir aile çocuğu. 
Ben, istihdam konusu gündeme geldiğinde, bu on beş-on dokuz yaş grubuna özel bir ilgi göstermemiz gerektiği konusunda yüce Meclisi bilgilendirmek istedim. 
Yasa değişiklik önergesi konusundaki endişelerimi ve uyum konusundaki partimizin hassasiyetini de Sayın Bakana ve yüce Meclise arz etmiş bulunuyorum. 
Sözlerime son veriyor, yüce Meclise saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 54 sıra sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen "silahlardan" ibaresinden sonra gelmek üzere "Rengi ve şekli belirtilerek açıkça" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Bekir Bozdağ (Yozgat) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) - Katılıyoruz. 
BAŞKAN - Hükûmet? 
İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Bu Kanun kapsamına giren silahların, 6136 sayılı Kanun hükümlerine tabi silahlardan ayırt edilmesini sağlayacak işaret konusunda uygulamada karşılaşılabilecek muhtemel suistimallerin önlenmesi sağlanmaktadır. 
31
________________________________________
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge istikametinde maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. 
3’üncü maddeyi okutuyorum: 
Taşınması, satışı ve nakli 
MADDE 3- (1) Bu Kanun kapsamına giren silahların; 
a) Taşınması, 
b) Ateşli silahlarla işlenen veya 6136 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olanlara veya onsekiz yaşından küçüklere satılması, 
c) Yönetmelikte belirlenmiş esas ve usullere aykırı olarak imal edilmiş olanların satılması 
yasaktır. 
(2) Bu silahların satışı, mermi veya av malzemesi ya da yivsiz tüfek satışı yapmak için ruhsatlandırılmış yerlerce yapılır. Bu silahları satan bayilerle, başkalarına satan veya devredenlerin ya da başkalarından satın alan veya devralanların bir ay içinde Cumhuriyet Savcılığından alacakları sabıka kaydıyla birlikte mahallî mülki amire bildirimde bulunmaları zorunludur. 
(3) Söz konusu silahlar, ancak her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay ulaşılmayacak şekilde, boş olarak kutu içerisinde nakledilebilirler. Bu silahların belirtilen şekil ve şartların dışında nakledilmesi taşıma olarak kabul edilir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Antalya Milletvekili Tayfur Süner. 
Sayın Süner, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA TAYFUR SÜNER (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı’nın 3’üncü maddesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
"Kurusıkı" olarak tabir edilen ses ve gaz fişeği atabilen silahlar nitelikleri bakımından, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun kapsamına girmemektedir. Haklarında diğer mevzuat hükümlerinde de herhangi bir düzenleme bulunmaması nedeniyle, bunların imali, satışı, taşınması ya da bulundurulması ruhsata ve belgeye bağlı değildir. Toplumda "kurusıkı" olarak da bilinen gaz ve ses fişeği atan silahların denetim altına alınması çok önemlidir. Bu tip silahlarla Türkiye’de pek çok soygun, yaralama, gasp ve adam öldürme olayları meydana gelmiştir. Kurusıkı tabancaların imalatı ve ihracatıyla ilgili henüz bir yasal düzenleme olmaması nedeniyle bu konu sahipsiz görünmekteydi. Umarım görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı kabul edilip yürürlüğe girerse bu sıkıntılar giderilecek, ses ve gaz fişeği atan, "kurusıkı" diye tabir edilen bu silahların imalatı, satışı, denetim altına alınmasıyla ilgili yasal düzenleme sağlanmış olacaktır. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ses ve gaz fişeği atan silahlar, Millî Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlıklarını ilgilendirmektedir. Türkiye’de her gün onlarca kuru silah imal edilmektedir. Millî Savunma Bakanlığının üretim izni olmamasına karşın, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olayı ticari olarak değerlendirip, istihdam, katma değer ve ihracat gibi pek çok nedenden dolayı sanayiciye üretim izni vermiştir. Bugün için "kurusıkı" olarak adlandırılan ses ve gaz fişeği atan silahların imali, satışı, taşınması ve bulundurulmasının suç olup olmadığı yeniden değerlendirilmelidir. Ülkemizde pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da ciddi yasal bir boşluk mevcuttur. Bu nedenle de İçişleri Bakanlığımızın valiliklere gönderdiği kurusıkının yasaklanmasıyla ilgili genelgelerine dayanılarak yerel mahkemelerin kullanıcılara vermiş oldukları cezalar, Yargıtaya gittiği zaman, kurusıkılarla ilgili yasal bir düzenleme olmaması nedeniyle bozulmuştur. Böyle olunca da pek çok kişi boşluktan yararlanıp kurusıkıyı bazen namlu değişikliğiyle gerçek silah olarak, bazen de mevcut durumuyla taşımaya devam etmektedir. 
Değerli milletvekilleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir çalışmada Türkiye’de 2004 yılında 356.218 kurusıkı silah olduğu ortaya çıkmıştır. İki yıl içerisinde bu tür silahlarla 11.249 suç işlenmiştir. Bu kurusıkıların çoğu ünlü markaların silahlarına benzetilmektedir. Bazen muhataplarına gerçek silah göstererek korku ve panik yaratan eylemciler güvenlik güçleri gelince "oyuncak tabancaydı, kurusıkıydı" diyerek kolayca her yerden, herkesin alabileceği bu tür silahları ortaya çıkarıp gerçekleri gizleyebilmişlerdir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, sanayiciye, özellikle de yurt dışından gelen ithalat için kurusıkı isteği üzerine imalat izni vermiştir. Ancak, iç piyasadan gelen kurusıkı isteği üzerine yurt içinde de satışlar başlamıştır. Hatta kötü niyetli kişilerce de parçaları değiştirilip gerçek silaha kolayca dönüştürüldüğü de saptanmıştır. Tüm bu olumsuzlukları düşündüğümüz zaman, kurusıkılarla ilgili yasal düzenleme zamanının çoktan gelip geçtiği kolayca anlaşılacaktır. Kişiler kötü niyetli olmasa bile, maç, düğün, toplantı ve diğer etkinliklerde fişeğin patlatılmasıyla çıkan ses, gerçek silah sesi gibi, insanları rahatsız etmekte, korkutmaktadır. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarıyla birlikte bugüne kadar piyasaya çıkan kurusıkıların kayıt altına alınmaları sağlanacaktır. Bundan sonra izinsiz imalat yasaklanacaktır. Ayrıca, tasarının görüşmekte olduğumuz 3’üncü maddesiyle bu kanun tasarısının kapsamına giren silahların 
32
________________________________________
taşınması ve ateşli silahlarla işlenen veya 6136 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olanlara veya on sekiz yaşın altındakilere bu silahların satışı, taşınması ve bulundurulması yasaklanacaktır. Bununla birlikte, yine bu maddeyle söz konusu silahların taşınmasının başlı başına suç olarak kabul edilmesi ve nakillerinin her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolayca ulaşılamayacak şekilde kutu içerisinde yapılması sağlanarak, bunların kişilerin üzerinde taşımasının ve suçta kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 
Ayrıca, bu silahların satışının, mermi veya av malzemesi veya yivsiz tüfek satışı yapmak için valiliklerce ruhsatlandırılmış yerlerde yapılması ile bunları satanların, ellerinden çıkaranların veya yeni edinenlerin bir ay içerisinde mülki amirliğe bildirmeleri zorunluluğu getirilerek, bu işlemlerin denetim altına alınması sağlanmak istenmiştir. 
Bu tasarı, toplumsal bir ihtiyaca cevap vermekte, giderek ciddi sorun teşkil eden ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkında çözüm getirmektedir. Bu nedenlerle, kanun tasarısına ve üzerinde konuştuğumuz 3’üncü maddeye Cumhuriyet Halk Parti Grubu olarak olumlu oy vereceğimizi belirtir, tasarının hayırlara vesile olması dileğiyle yüce Meclise sevgiler, saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Süner. 
Madde üzerinde başka söz talebi yok. 
Soru-cevap işlemi gerçekleştireceğiz. 
Sayın Tütüncü, soru mu soracaksınız? 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) - Vazgeçtim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Peki. 
Madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 54 sıra sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı’nın 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkranın son fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Bekir Bozdağ Osman Coşkun Abdulkadir Akgül 
Yozgat Yozgat Yozgat 
Mehmet Çiçek Mehmet Ceylan Hayrettin Çakmak 
Yozgat Karabük Bursa 
"(4) Ses ve gaz fişeği atan silahların ve üretici firmaların isim, marka veya alâmetleri kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtımı yapılamaz. Bu silahların kullanılmasını özendiren veya teşvik eden kampanyalar düzenlenemez." 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükûmet? 
İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Yürürlükteki mevzuatımızda kurusıkı silahların reklam ve ilanlarının yapılmayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Ses ve gaz fişeği atabilen bu silahların değişik suçlarda suç aleti olarak kullanılabileceği göz önüne alındığında reklam ve ilanların yasaklanmasının gerçek silahlardan görünüş olarak ayırt edilmesi çok zor olan bu silahların özendirilmemesi bakımından uygun olacağı değerlendirilmektedir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. 
4’üncü maddeyi okutuyorum: 
Ceza hükümleri 
MADDE 4- (1) Bu Kanun kapsamındaki silahları yetkili mercilerden izin almadan veya 6136 sayılı Kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülecek şekilde imal edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz günden beşyüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 
(2) Bu Kanunun 3 üncü maddesindeki yasaklara aykırı davranışta bulunanlara beşyüz Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca bu silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 
(3) Bu Kanun kapsamına giren silahları, yönetmelikte belirlenmiş esas ve usullere aykırı olarak imal edenlere beşbin Yeni Türk Lirasından yirmibin Yeni Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Bu fiilin tekrarı halinde idari para cezasının iki katına karar verilir. 
(4) Bu Kanun hükümlerine göre idari para cezasına ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar vermeye mahallî mülki amir yetkilidir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde şahsı adına, İzmir Milletvekili Recai Birgün. 
Sayın Birgün, buyurun. 
33
________________________________________
RECAİ BİRGÜN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli üyeler; 54 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 4’üncü maddesi hakkında şahsım adına söz almış bulunmaktayım. 
Yine bu maddede de, yönetmeliğe aykırı imal edenlere ceza veriliyor. Tabii ki, eğer yönetmeliğe aykırı imal etmişse, niyet zaten art niyettir. Bence burada imal ruhsatlarının da iptal edilmesi gerekirdi, bu maddede özellikle. Fakat, suç işleyen kişiye bir daha suç işleme şansı tanıyor. Size arz ettim ben, yüce Genel Kurula, silahların fiyatı 200-300 milyon, cezası 500 milyon. Eğer bu yönetmelik bu kanun tasarısının haricinde… Bu kanun tasarısı kanun hâline geldikten sonra buna muhalif olarak bu silahlar kullanıldığı, imal edildiği, taşındığı zaman istenen, talep edilen para cezaları gerçekten çok hafif. 
Bu vesileyle 6136’ya giren silahlar hakkında bir iki konuya değinmek istiyorum. Ruhsatlı silah alacak kimselerin silahlarını güvenle bulundurabilmeleri, taşıyabilmeleri, kullanabilmeleri ve bakımını yapabilmeleri için herhangi bir eğitim şartı ve bu eğitimin alındığını belgeleyen sertifikaya sahip olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Yani, öldürücü bir silah taşıyorsunuz fakat bu silahı paranızla alıyorsunuz ve 6136’da belirtilen belli -yönetmelikte belirtilen- şartları yerine getirdiğinizde silahı alıyorsunuz. Ama, bu silahı alan kişi bu silahı nasıl temizleyecek, bakımını nasıl yapacak, nasıl bulunduracak, eğer zorunlu kalırsa -ateş etmek zorunda kalırsa- nasıl ateş edecek, bu konuda hiçbir eğitimi yok bu insanların ve silahı direkt beline sokuyorsunuz. 
Tabii, Demokratik Sol Parti olarak biz bireysel silahlanmaya çok karşıyız. Bu nedenle de, hiç değilse bu silahların edinilmesini, edinildikten sonra da bulundurulmasını zorlaştırıcı kurallar getirilmesi taraftarıyız. Eğer bu silahı alan kişiye bu dediğim şartları getirirsek belki silah heveslilerini biraz daha törpülemiş, sayılarını azaltmış oluruz diye düşünüyoruz. 
Yine, bu silahı taşımaya ehil olan, yönetmeliğe göre bu özelliğe sahip olan kişi alkollü vaziyette bu silahı taşır vaziyette bulunmuşsa bu taşıma ruhsatının tamamının da iptal edilmesi gerektiğini düşünüyoruz, 6136 sayılı Kanun’da böyle bir değişiklik yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca, yıllardır emniyet teşkilatında uygulanan yanlış bir sistem var yine bu silah ruhsatlarıyla ilgili. Aracınızın trafik sigortası bittiği zaman bizzat kendiniz gidip yaptırmak zorundasınız, yoksa cezai müeyyidesi çok ağır biliyorsunuz trafik sigortasında. Ancak, silah ruhsatlarında böyle bir şey yok. Silah ruhsatında güvenlik kuvvetleri bu silah ruhsat süresi biten kişiye ulaşmak ve bunu tebliğ etmek zorunda. Yani, diyecek ki, senin silahının ruhsat süresi bitti, bunu yenilettir. Bundan sonra da altı ay süre daha tanıyoruz, bu silah ruhsat tarihini yenilemesi için, temdit etmesi için. Bu hem zaman kaybına hem de personelin bu tip suçlu işlerle uğraşmalarına sebep olduğu için, madem bu kişi silahı almış, beline koymuş, o zaman sorumluluğu da taşımalı ve silah taşıma süresi bittiği zaman kendisi emniyete bizzat müracaat etmek zorunda bırakılmalı, bu müracaatı yapmasa da art niyet aranılıp, iptal edilmeli silah ruhsatı. 
Yine, bu silahlar ruhsatlı şekilde şahıslara teslim edilirken, silahlardan birer tane örnek numune çekirdek alınmalı ve bu dijital ortama atılmalıdır. Bugün, herhangi bir yerde havaya silah sıkıldığında veya bir yaramalı olay meydana geldiğinde hangi silahtan çıktığını bilmiyoruz biz. Bunun için, kanuna bir ekleme yapılarak, her satılan silahtan bir numune çekirdeğin emniyetin laboratuvarlarında arşiv olarak bulundurulmasının yine suç işleme oranını düşüreceğine inanıyoruz. 
Burada bir şey daha eklemek istiyorum. Biz, tabii, Demokratik Sol Parti olarak burada mevcut bulunmaya çalışıyoruz Meclis çalışmalarını yürütebilmek için. Ancak bu kanun tasarısına ara verildiği zaman on dakika, Sayın Grup Başkan Vekilimiz özellikle iktidar partisi milletvekili arkadaşları burada bulmakta çok zorlandı. Biz de burada işler düzenli yürüsün diye ikide bir karar yetersayısı istemek durumunda kalmak istemiyoruz, çünkü istediğimiz zaman da "siz kanunu oyalıyorsunuz, geciktiriyorsunuz" deniliyor. Biz, iktidar partisi milletvekillerinden, özellikle, hükûmetin getirdiği ve desteklediklerine inandıkları kanunun arkasında durmasını ve burada hiç değilse 340 kişiden mevcut sayıyı burada bulundurmalarını bekliyoruz. 
Saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Birgün. 
Madde üzerinde başka söz talebi? Yok. 
İki adet önerge vardır; önergeleri geliş sıralarına göre okutup, aykırılık durumlarına göre işleme alacağım. 
Buyurun. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 54 sıra sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "imal edenler" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya satanlar" ibaresinin eklenmesini ve ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Bekir Bozdağ Ünal Kacır Ayşe Türkmenoğlu 
Yozgat İstanbul Konya 
Veysi Kaynak Hakkı Köylü 
34
________________________________________
Kahramanmaraş Kastamonu 
"(2) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (1), (2) ve (3) üncü fıkralarındaki yasaklara aykırı davranışta bulunanlara beşyüz Yeni Türk Lirası, (4) üncü fıkrasındaki yasaklara aykırı davranışta bulunanlara beşbin Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca bu silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir." 
TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 54 sıra sayılı tasarının 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının "bulunanlara" kelimesinden sonra gelmek üzere "altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ve" ibaresinin eklenmesini, 
3 ncü fıkrasının "imal edenlere" kelimesinden sonra gelmek üzere "bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Hasip Kaplan Osman Özçelik Mehmet Nezir Karabaş 
Şırnak Siirt Bitlis 
Selahattin Demirtaş Hamit Geylani 
Diyarbakır Hakkâri 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükûmet? 
İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Demirtaş, gerekçeyi mi okutayım? 
SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Gerekçe Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Son yıllarda kuru sıkı, ses ve gaz fişeği atabilen silahlarla işlenen suç sayısının yirmi bini aşması, cinayet sayısının Adli-Tıp Kurumu verileriyle 35 olması, ilkokullarda bile yaralanmaya neden olması, özellikle yaygın olarak gasp, hırsızlık, kapkaç, soygun, tehdit ve adam kaçırma, zorla senet imzalama gibi suçlarda kullanılması dikkate alınarak caydırıcılığın sağlanması için ayrıca hapis cezası konulmalıdır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 54 sıra sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "imal edenler" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya satanlar" ibaresinin eklenmesini ve ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Bekir Bozdağ (Yozgat) ve arkadaşları 
"(2) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (1), (2) ve (3) üncü fıkralarındaki yasaklara aykırı davranışta bulunanlara beşyüz Yeni Türk Lirası, (4) üncü fıkrasındaki yasaklara aykırı davranışta bulunanlara beşbin Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca bu silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir." 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükûmet? 
İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Gerçek silaha dönüştürülecek şekilde imal edilenlerin yanında bu şekilde imal edilmiş silahları satanların da kanun kapsamına alınarak cezai müeyyide alabilmesi, ayrıca reklam yasağına uymayanlara da caydırıcı ceza verilmesi sağlanmaktadır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge istikametinde 4’üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. 
5’inci maddeyi okutuyorum: 
Yönetmelik 
MADDE 5- (1) Bu Kanun kapsamına giren silahların imal, ithal, ihraç, bulundurma, nakil, satış veya edinilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemleri Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca altı ay içinde müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi? Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. 
35
________________________________________
Geçici madde 1’i okutuyorum: 
Geçici hükümler 
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanun kapsamına giren silahları ellerinde bulunduranlar, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği ta-rihten itibaren bir yıl içinde mülki amirliğe bildirimde bulunmaları hâlinde, haklarında cezai takibat yapılmaz. 
(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte üretim yapmakta olanların, bu Kanunla belirlenen esas ve usullere göre gerekli i-zinleri, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde almaları zorunludur. Bu Kanun hükümlerine uygun olarak üre-tim yapılması kaydıyla yetkili makamlardan izin alarak tabanca veya yivsiz tüfek üretimi yapanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, ürettikleri her türlü model ve tip kurusıkı silahın miktarını yetkili makamlara bildirmeleri şartı ile bu Kanun kapsamın-daki silahları üretmek için ayrıca izin almaları zorunlu değildir. 
(3) Bu Kanun kapsamına giren silahların ithalat ve ihracını yapanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan ithal ve ihraç miktarını altı ay içinde yetkili makamlara bildirmeleri zorunludur. 
(4) Belirtilen süreler içinde bildirimde bulunmayanlar ve gerekli izinleri almayanlar bu Kanunun 4 üncü maddesine göre cezalandırılır. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi? Yok. 
Bir adet önerge vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 54 sıra sayılı tasarının Geçici 1.nci maddesinin (1) fıkrasında ki "itibaren" kelimesinden sonra "bir yıl" ibaresinin "6 ay" olarak, 
2 nci fıkrasındaki "itibaren" kelimesinden sonra "altı ay" ibaresinin "üç ay" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Hasip Kaplan Mehmet Nezir Karabaş Osman Özçelik 
Şırnak Bitlis Siirt 
Selahattin Demirtaş Hamit Geylani 
Diyarbakır Hakkâri 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI TEVFİK ZİYAEDDİN AKBULUT (Tekirdağ) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükûmet? 
İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Ankara) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Tanınan uzun süreler nedeniyle daha fazla suç işlenmesinin önlenmesi için sürelerin kısaltılması caydırıcı olacaktır. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir. 
Geçici madde 1’i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. 
6’ncı maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 6- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. 
Madde 7’yi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 7- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. 
Böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; milletimiz için hayırlar getirmesini diliyorum.