Silahların Edinimi Ve Mülkiyetinin Kontrolü Hakkında, 18 Haziran 1991 Tarihli Avrupa Konseyi Yönetmeliği

(91/477/Eec)

 

AVRUPA TOPLULUKLARI KONSEYİ,

Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu oluşturan Anlaşma’ya ve özellikle de bu Anlaşma’nın 100a no’lu maddesine bağlı olarak, Komisyon’un (1) önerisine bağlı olarak, Avrupa Parlamentosu (2) ile işbirliği içerisinde, Ekonomik ve Sosyal Komite’den (3) gelen görüş doğrultusunda, AŞAĞIDA BELİRTİLEN KOŞULLAR SAKLI KALMAK KAYDIYLA, İŞBU YÖNETMELİĞİ KABUL ETMİŞTİR:

Anlaşma’nın 8a no’lu Maddesi, iç pazarın 31 Aralık 1992 tarihinden önce oluşturulması gerektiğini öngörür; iç pazar, Anlaşma’nın hükümlerine göre, yerel sınırların olmadığı ve mal, kişi, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımının mümkün olduğu bir bölgeyi ifade eder;
Avrupa Konseyi, Fontainebleau’da 25 ve 26 Haziran 1984 tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantısında, Topluluk içi sınırlardaki tüm polisiye ve gümrük formalitelerini yürürlükten kaldırma amacını açıkça ifade eder;
Topluluk içi sınırlardaki kontrol ve formalitelerin tamamen yürürlükten kaldırılabilmesi için bazı temel koşulların yerine getirilmiş olması gerekir; Komisyon, ‘İç pazarın tamamlanması’ başlıklı beyaz belgesinde, nakliyesi yapılan malları güvenliği ve kişiler üzerindeki kontrollerin yürürlükten kaldırılmasının, diğer birçok husus ile birlikte, silahlar ile ilgili mevzuatın yaklaştırılması şartına bağlı olduğunu belirtti;
Topluluk içi sınırlardaki silah mülkiyeti üzerindeki kontrollerin yürürlükten kaldırılması, ateşli silahların edinimi ve mülkiyeti ile bunların bir Üye Devlet’ten bir diğerine nakli ile ilgili olarak Üye Devletlerde hayata geçirilmesi gereken kontroller ile bunların uygulanmasını mümkün kılan etkin kuralların benimsenmesini gerektirir; işbu paragrafta belirtilen amaç doğrultusunda, Topluluk içi sınırlarda sistematik kontrollerin yürürlükten kaldırılması gerekir;
Söz konusu kuralların Üye Devletler arasında uygulanmasının, kişilerin güvenliğinin korunması alanında yaratacağı karşılıklı güven, bu kuralların kısmen uyumlaştırılmış yasal düzenlemeler ile desteklenmeleri halinde oluşacak güvenden daha büyük olacaktır; işbu paragrafta belirtilen durum nedeniyle, hangi tip ateşli silahların kişilerce bireysel edinimi ve mülkiyetinin yasaklanacağı, hangilerinin denetime veya yasal düzenlemelere tabi tutulacağı belirlenmeli ve buna göre ateşli silahlar, ilgili kategorilere göre sınıflandırılmalıdır;
Ateşli silaha sahip bir kişinin, bir Üye Devlet’ten bir diğerine geçişi, prensip olarak, yasaklanmalıdır; işbu paragrafta belirtilen husus ile ilgili olarak, ancak ve ancak Üye Devletlerin, dışarıdan kendi bölgelerine ateşli bir silahın getirilmesi ile ilgili olarak bilgilendirilmesinin yolunu açan bir prosedürün benimsenmesi koşuluyla, derogasyon (kalıcı kısıtlama) uygulanması kabul edilebilir;
Tüm bunlara rağmen, gerekli bir koşul olarak, kişilerin serbest dolaşımının daha da fazla engellenmemesi amacıyla, avlanma ve hedef vurma gibi etkinlikler için daha esnek kuralların benimsenmesi gerekir;
İşbu Yönetmelik, Üye Devletlerin, yasa dışı silah ticaretini önlemek için, gerekli gördükleri önlemleri alma yetkilerini etkilemez.

BÖLÜM 1 Kapsam 
Madde 1 
1. İşbu Yönetmeliğin öngördüğü amaçlar doğrultusunda, ‘silahlar’ ve ‘ateşli silahlar’, Ek I’de bu iki ifadeye atfedilen anlamları taşıyacaktır. Ateşli silahlar, söz konusu Ek’in, 2. Bölümü’nde sınıflandırılmış ve tanımlanmıştır.
2. İşbu Yönetmeliğin öngördüğü amaçlar doğrultusunda, ‘satıcı’ kavramı, ticari faaliyetleri veya iş hayatları, tamamen veya kısmen, ateşli silahların üretimi, ticareti, değiş tokuşu, kiraya verilmesi, onarımı veya değiştirilmesi alanlarından ibaret olan tüm gerçek veya yasal kişileri ifade eder.   
3. İşbu Yönetmeliğin öngördüğü amaçlar doğrultusunda, silahların mülkiyeti veya edinimi ile ilgili bir kontrolde, ilgili kişi, pasaport veya kimlik kartı gibi, üzerinde söz konusu kişinin ikametgah yerini gösteren belgede yazılı adresin gösterdiği ülkenin bir vatandaşı olarak kabul edilecek ve bu kontrolde söz konusu belge, Üye Devlet’in yetkili mercilerine veya ‘satıcı’ya gönderilecektir.
4. ‘Avrupa ateşli silahlar geçişi’, bir Üye Devlet’in yetkililerinin talebi üzerine, yasal olarak ateşli bir silahı mülkiyetine geçirmiş ve bunun kullanan kişi adına hazırlanan bir belgedir. İşbu belge, en fazla beş senelik bir dönem için geçerli sayılacaktır. Geçerlilik süresi uzatılabilecektir. Geçiş sırasında, sadece kategori D içerisinde sınıflandırılmış ateşli silahların belirlenmesi halinde, maksimum geçerlilik süresi on sene olacaktır. İşbu belgede, Ek II’de belirtilen bilgiler yer alacaktır. ‘Avrupa ateşli silahlar geçişi’ belgesi, üçüncü şahıslara devredilemez ve geçiş belgesine sahip kişinin mülkiyetinde olan ve bu kişi tarafından kullanılan ateşli silah veya silahlar için geçerli olacaktır. Geçiş belgesi mutlaka, ateşli silahı kullanan kişiye ait olmalıdır. Ateşli silahların mülkiyeti veya özelliklerinde olabilecek değişiklikler ile ateşli silahların kaybedilmesi veya çalınması halinde ilgili bilgiler, bu belgede yer alacaktır.

Madde 2 
1. İşbu Yönetmelik, herhangi bir önyargı gözetmeksizin, silahların taşınması, avlanma veya hedef vurma amacıyla silahların kullanılması ile ilgili olarak, ülkelerin belirleyecekleri koşulların uygulanmasına yöneliktir.
2. İşbu Yönetmelik, ateşli silahların, Üye Devletlerin kendi yasaları doğrultusunda ve kendi tanımlamalarına göre, kendi bölgeleri içerisinde kurulmuş olan silahlı kuvvetleri, polis personeli, kamu görevlileri veya silahların kültürel ve tarihi özellikleri ile ilgilenen koleksiyoncular ve kurumlar tarafından edinimi veya mülkiyete geçirmesine yönelik olarak tatbik edilemez. İşbu Yönetmelik, ayrıca, savaş halinde, silahlı kuvvetlere ait silah ve cephanenin ticari alım satımı açısından bağlayıcı değildir.

Madde 3 
Üye Devletler, işbu Yönetmelikte belirtilen hükümlerden daha sıkı olabilecek kendi yasal düzenlemelerini, Madde 12 (2)’de Üye Devletlerin vatandaşlarına tanınan haklara bağlı kalmak koşuluyla, benimseyebilirler.

BÖLÜM 2 Ateşli silahlara ilişkin mevzuatın yaklaştırılması 
Madde 4 
En azından kategori A ve B’ye ilişkin olarak her Üye Devlet, kendi bölgesi içerisinde, satıcının  özel ve profesyonel bütünlüğünün kontrolü temelinde bir izne dayanarak, satıcının faaliyetlerinin takibatını yapacaktır. Takibatı yapılan bir tüzel kişi ise söz konusu kontrol, yükümlülük altına giren kişi üzerinde yapılacaktır. Kategori C ve D’ye ilişkin olarak ise, bir yetkiye bağlı olarak satıcının faaliyetlerinin takibatını yapmayan her Üye Devlet, takibat işlemini bir deklarasyon yayınlamak suretiyle yapacaktır.
Her satıcıdan, edindiği veya elden çıkardığı, kategori A, B ve C içerisinde sınıflandırılmış tüm ateşli silahlara ait bilgilerin, özellikle de, silah(lar)ın tanımlanmasını mümkün kılacak özelliklerin (özellikle silahın türü, yapımı, modeli, kalibresi, seri numarası ile üreticilerin ve silahı alan kişi(ler)in ad ve adresleri) kayıtlı olduğu belgeleri saklaması istenecektir. Üye Devletler, düzenli olarak, satıcıların bu yükümlülüğe uygun davranıp davranmadıklarını kontrol edeceklerdir. Satıcı, faaliyetlerini durdurmuş olsa bile, beş yıl boyunca söz konusu kayıtları saklamakla yükümlüdür.

Madde 5 
Madde 3’te belirtilen hükümleri bir ön koşul olarak kabul etmeksizin Üye Devletler, kategori B içerisinde sınıflandırılmış ateşli silahların, sadece geçerli bir nedeni olan ve aşağıda belirtilen koşulları karşılayan kişilerce edinimi ve mülkiyete geçirilmesine izin verecektir.
(a) söz konusu kişiler en az 18 yaşında olmalı ve silahın kullanım amacı avcılık veya hedef vurma dışında olmalı; 
(b) söz konusu kişilerin, kendilerine, kamu düzenine veya güvenliğine zarar verme ihtimali olmamalı.
Madde 3’te belirtilen hükümleri bir ön koşul olarak kabul etmeksizin Üye Devletler, kategori C ve D içerisinde sınıflandırılmış ateşli silahların, sadece birinci paragrafın (a) bendinden belirtilen koşulları karşılayan kişilerce edinimi ve mülkiyete geçirilmesine izin verecektir. 
Üye Devletler, birinci paragrafın (b) bendinden belirtilen koşulların artık karşılanmıyor olması durumunda, ateşli silahların mülkiyete geçirilmesi iznini geri alabilirler.
Üye Devletler, bir silahın kendi bölgeleri içerisinde edinimini yasaklamadıkları sürece, kendi bölgelerinde yaşayan insanların başka bir Üye Devlet’te edindikleri aynı tip silaha sahip olmalarını yasaklayamazlar.

Madde 6 
Üye Devletler, kategori A içerisinde sınıflandırılmış tüm ateşli silah ve mühimmatın edinimi ve mülkiyetini yasaklamak için gerekli tüm adımları atacaklardır. Özel bazı durumlarda, gerekli yetkiye sahip merciler, kamu güvenliği veya düzenine aykırı olmadığı sürece bu tür ateşli silahlar ve mühimmat için izin verebilirler.

Madde 7 
1. Bir Üye Devlet, gerekli izni vermediği sürece hiç kimse, söz konusu Devletin sınırları içerisinde kategori B içerisinde sınıflandırılmış bir ateşli silah edinemez.
Başka bir Üye Devlet’in önceden onayı alınmaksızın bu tür bir izin, söz konusu Devlet’in vatandaşına verilemez.
2. Bir Üye Devlet, gerekli izni vermediği sürece hiç kimse, söz konusu Devletin sınırları içerisinde kategori B içerisinde sınıflandırılmış bir ateşli silahı mülkiyetine geçiremez. Söz konusu kişi, başka bir Üye Devlet’in vatandaşı ise, söz konusu diğer Devlet konuyla ilgili olarak bilgilendirilecektir.
3. Kategori B içerisinde sınıflandırılmış bir ateşli silahın edinimi veya mülkiyete geçirmek için verilecek izinler, basit bir idari karar şeklinde olabilir.

Madde 8 
1. Hiç kimse, kategori C içerisinde sınıflandırılmış bir ateşli silahın bulunduğu Üye Devlet’in yetkili mercilerine gerekli beyanda bulunmadığı sürece, bu tip bir ateşli silahı mülkiyetine geçiremez.
Üye Devletler, halihazırda kendi bölgelerinde bulunan, kategori C içerisinde sınıflandırılmış tüm ateşli silahların zorunlu beyanını temin edecektir. Ancak bu hüküm, işbu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlayacak ulusal yasaların yürürlüğe gireceği tarihten en az 1 sene önce beyan edilmiş silahlar için geçerli olmayacaktır.
2. Her satıcı, tüccar veya gerçek kişi, kategori C içerisinde sınıflandırılmış bir ateşli silahın devri veya transferini, söz konusu ateşli silah ile onu alan kişiyi tanımlayan bilgiler ile birlikte, Üye Devlet’in yetkili mercilerine bildirecektir. Eğer silahı alan kişi, başka bir Üye Devlet’in vatandaşı ise söz konusu diğer Devlet, silahın edinimi hakkında, edinimin gerçekleştiği Üye Devlet ile silahı alan kişi tarafından bilgilendirilecektir.
3. Eğer bir Üye Devlet, kategori B, C veya D içerisinde sınıflandırılmış bir ateşli silahın kendi bölgesi içerisinde edinimi veya mülkiyete geçirilmesini yasaklar veya izne bağlarsa, bu konu hakkında diğer Üye Devletleri bilgilendirecektir. Bu bilgilendirme, Madde 12 (2)’de belirtilen hükümlere bağlı olarak, Üye Devletlerin bu tür bir ateşli silah için hazırladıkları ‘Avrupa ateşli silahlar geçiş’ belgesi ile aynı yasal bağlayıcılığa sahip bir beyanname şeklinde olmalıdır.

Madde 9 
1. Kategori A, B veya C içerisinde sınıflandırılmış bir ateşli silahın, söz konusu Üye Devlet’in vatandaşı olmayan başka bir kişiye devrine, Madde 6, 7 ve 8’de belirtilen yükümlülüklere bağlı kalmak kaydıyla, izin verilecektir:
- silahı alan kişinin, Madde 11 hükümleri gereğince, aldığı silahı kendi yaşadığı ülkeye götürmek için izni olması gerekir,
- silahı alan kişi, silahı aldığı Üye Devlet içerisinde bu tür bir silahı mülkiyetine geçirmek için gerekli yasal koşulları karşılamış olması koşuluyla, söz konusu ateşli silahı ilgili Üye Devlet sınırları içerisinde mülkiyetine geçireceğine söz verdiği ve böyle bir niyeti olduğunu açıkça ortaya koyan yazılı bir beyanname vermelidir.
2. Üye Devletler, kendilerinin belirleyeceği prosedürlere uygun olarak, ateşli silahların geçici devrine izin verebilirler.

Madde 10 
Cephane veya mühimmatın edinimi ve mülkiyete geçirmek ile ilgili yapılacak düzenlemeler, söz konusu mühimmatın kullanılacağı ateşli silahların mülkiyeti ile ilgili düzenlemeler ile aynı olacaktır.

BÖLÜM 3 Ateşli silahların topluluk içerisinde dolaşımına ilişkin formaliteler
Madde 11 
1. Madde 12’de belirtilen hükümler bir ön koşul olarak kabul edilmeksizin ateşli silahlar, bir sonraki paragrafta belirtilen prosedüre uygun olmak şartıyla, bir Üye Devlet’ten bir diğerine transfer edilebilir. Söz konusu paragrafta belirtilen hükümler, posta yoluyla sipariş edilen ateşli silahların transferleri için de geçerli sayılacaktır.
2. Bir ateşli silahın, bir Üye Devlet’ten bir diğerine transfer edilecek olması durumunda alıcı, söz konusu silah ülkesine gelmeden önce, silahın çıkışının yapılacağı Üye Devlet’e şu bilgileri bildirmekle yükümlüdür:
- ateşli silahı satan veya elden çıkarak kişi(ler) ile silahı satın alan veya temin eden kişi(ler)in veya mevcutsa, silah sahip(ler)inin adları ve adresleri,
- söz konusu ateşli silahın ulaştırılacağı veya gönderileceği yerin adresi, 
- ulaştırılacak veya gönderilecek ateşli silahların adedi, 
- söz konusu ateşli silahın tanımlanmasını sağlayacak bilgiler ve ayrıca, silahın 1 Temmuz 1969 tarihinde, Küçük Silahlar Üzerindeki Belirleyici İşaretlerin Karşılıklı Tanınması adı altında düzenlenen Konvansiyon’da alınan kararlar gereğince, gerekli kontrollerden geçtiğini gösteren bir kanıt,
- silahın transfer yöntemi,
- silahın çıkış tarihi ve tahmini teslimat tarihi.
Son iki kalemde ifade edilen bilgilerin, söz konusu transferin doğrudan satıcılar arasında gerçekleşmiş olması durumunda, bildirilmesine gerek yoktur.
Üye Ülke, başta güvenlik konusu olmak üzere, söz konusu transferin gerçekleşeceği koşulları inceleyebilecektir.
Üye Devlet’in, böyle bir transfere izin vermesi halinde, birinci alt paragrafta ortaya konan tüm özelliklerin belirtildiği bir lisans hazırlayacaktır. Bu lisans, teslimat adresine ulaşıncaya dek söz konusu ateşli silaha eşlik edecektir; lisans, Üye Devletlerin yetkililerinin gerekli gördükleri zaman hazırlanacaktır.
3. Savaşta kullanılan silahlar dışında ve Madde 2 (2)’de belirtilen hükümlere bağlı olarak, işbu Yönetmeliğin kapsamı dışında kalan ateşli silahların transferi söz konusu olduğunda her Üye Devlet, 2. paragrafta ifade edilen ön onay alınmaksızın, kendi bölgesinden başka bir bölgedeki satıcıya yapılacak transfer işlemleri için satıcılara izin verebilir. Bu amaç doğrultusunda Üye Devlet, üç seneyi geçmemek koşuluyla, bir izin belgesi hazırlayacaktır. Bu izninin geçerlilik süresi, makul gerekçelerle dondurulabilir veya iptal edilebilir. Söz konusu izin belgesi, teslimat adresine ulaşıncaya dek söz konusu ateşli silaha eşlik edecektir; izin, Üye Devletlerin yetkililerinin gerekli gördükleri zaman hazırlanacaktır.
Teslimat tarihini gecikmemek şartıyla satıcı, transferin yapılacağı Üye Devlet’in (silahının çıkışının yapıldığı ülke) yetkililerine, 2. paragrafın birinci alt paragrafında belirtilen tüm bilgileri iletecektir.
4. Her Üye Devlet, diğer Üye Devletlere, ön onay alınmaksızın kendi bölgesinden transferine izin vermediği ateşli silahların bir listesini verecektir.
Bu tip ateşli silahların bulunduğu listeler, 3. paragrafta altı çizilen prosedüre bağlı olarak, ön onay almadan ateşli silah transferi için izin almış satıcılara iletilecektir.

Madde 12 
1. Eğer Madde 11’de ifade edilen prosedür yerine getirilmez ise, iki veya daha fazla Üye Devlet arasındaki bir yolculukta bir ateşli silahın taşınmasına izin verilmeyecektir; bu hüküm, ilgili kişinin söz konusu Üye Devletlerin her birinden gerekli izni almaması durumunda, geçerli olacaktır.
Üye Devletler, geçerlilik süresi maksimum 1 sene olmak kaydıyla ve bu sürenin yenilenebilme imkanı mevcut olmak şartıyla, bir veya daha fazla yolculuk için bu tip bir izin verebilirler. Bu izinler, Avrupa ateşli silah geçiş belgesi üzerine kaydedilecektir; yolculuk yapan kişi, Üye Devletlerin yetkililerinin gerekli görmeleri halinde, bu izinleri alacaktır.
2. 1. paragrafta belirtilen hükümlere aykırı olmadığı sürece avcılar, kategori C ve D’deki ateşli silahlara istinaden ve nişancılar, kategori B, C ve D’deki ateşli silahlara istinaden, ön izin almaksızın, kendi iş alanlarındaki faaliyetlere yönelik olarak kullanmak kaydıyla söz konusu kategorilerde sınıflandırılmış bir veya daha fazla ateşli silahı, iki veya daha fazla Üye Devlet arasındaki bir yolculukta taşıyabilirler. Bu hükmün geçerli olabilmesi için, avcı veya nişancıların, söz konusu ateşli silah(lar)a ait, ilgili Avrupa ateşli silah geçiş listesine sahip olmaları ve kendilerinin davet edilmiş olması gibi yolculukları için makul nedenler ortaya koyabilmeleri gerekir.
Ancak bu kısıtlama, söz konusu ateşli silah(lar)ın edinimi veya mülkiyete geçirilmesini yasaklayan veya Madde 8 (3)’te belirtilen hükümlere bağlı olarak, ateşli silah edinim ve mülkiyete geçirme hakkını izne tabi tutan bir Üye Devlet’e yapılan yolculuklar için uygulanamaz; böyle bir durumda, Avrupa ateşli silah geçiş belgesi üzerinde, aynı yasal bağlayıcılığa sahip açık ve seçik bir ifade belirtilmelidir. 
Madde 17’de ifade edilen rapor bağlamında Komisyon, Üye Devletler ile istişare halinde, ikinci alt paragrafta belirtilen hükümlerinin uygulanmasının yaratacağı etkileri, özellikle de kamu düzeni ve güvenliği üzerinde oluşabilecek etkileri göz önünde bulunduracaktır.
3. Ulusal belgelerin karşılıklı tanınması için yapılacak anlaşmalarda iki veya daha fazla Üye Devlet, ateşli silahların kendi bölgeleri arasında dolaşımı ile ilgili olarak işbu Madde’de belirtilenden daha esnek düzenlemeler yapabilirler.

Madde 13 
1. Her Üye Devlet, kendi takdiri doğrultusunda, ateşli silahların Üye Devlet’e, yani söz konusu transferin yapıldığı bölgeye, taşınmasına ilişkin tüm bilgileri ilgili Devlet’e iletecektir.
2. Madde 7 (2)’de belirtilen prosedürlere uygun olarak ateşli silahların taşınması ile Madde 8 (2)’de belirtilen prosedürlere uygun olarak ateşli silahların Üye Devlet vatandaşı olmayan kimselerce edinimi ve mülkiyete geçirilmesi ile ilgili olarak Üye Devletlerin edindikleri tüm bilgiler, ilgili transferin gerçekleşme tarihinden daha geç olmamak kaydıyla, transferin yapılacağı Üye Devlet’e ve gerekirse, transfer sırasında ateşli silahların transit olarak geçeceği diğer Üye Devletlere iletilecektir.
3. Üye Devletler, en geç 1 Ocak 1993 tarihine kadar, işbu Madde’de belirtilen hükümlerin uygulanabilmesi amacıyla gerekli bilgilerin paylaşılabilmesi için ilgili bilgi ağını kurmakla yükümlüdürler. Üye Devletler, diğer Üye Devletler ile bilgilerin gönderilmesi ve alınmasından ve Madde 11 (4)’te belirtilen hükümlere uygun olarak formalitelerin hayata geçirilmesinden sorumlu,  ulusal yetkililerden oluşan Komisyonu bilgilendireceklerdir.

Madde 14 
Üye Devletler, aşağıda niteliği belirtilen silahların kendi bölgelerine girişini yasaklayan, ilgili tüm önlemleri alacaklardır:
- Madde 11 ve 12’de belirtilen durumlar dışında ve bu belgede belirtilen koşulların yerine getirilmiş olması koşuluyla, tüm ateşli silahlar,
- Söz konusu Üye Devlet’in ulusal yasalarının izin vermesi koşuluyla, ateşli silah dışında kalan tüm silahlar.

BÖLÜM 4 Nihai koşullar 
Madde 15 
1. Üye Devletler, silahların Topluluk dışı sınırlardaki kontrollerini yoğunlaştıracaklardır. Özellikle, üçüncü ülkelerden gelen ve bir Üye Devlet’e gitmek isteyen yolcuların, Madde 12’de belirtilen koşullara uygunluğunu sağlayacaklardır.
2. İşbu Yönetmelik, Üye Devletlerin veya bir nakliyat yönteminin uygulanması sırasında taşımacılık yapan kuryenin gerekli kontrolleri yapmasını engellemez.
3. Üye Devletler, 1. ve 2. paragraflarda belirtilen kontrollerin ne şekilde yapıldığı konusunda, Komisyon’u bilgilendireceklerdir. Komisyon, bu bilgileri karşılaştıracak ve tüm Üye Devletler ile paylaşacaktır.
4. Üye Devletler, ulusal yasalarının, benimsemeleri gereken minimum standarttan daha sıkı olması durumunda, kendi ulusal yasal koşulları hakkında, silahların edinimi ve mülkiyete geçirilmesi ile ilgili değişiklikler dahil olmak üzere, Komisyon’u bilgilendirecektir. Komisyon, söz konusu bilgileri, diğer Üye Devletler ile paylaşacaktır.

Madde 16 
Üye Devletler, işbu Yönetmelik’te belirtilen hususlara bağlı olarak, gerekli koşullara uygun davranmamaları halinde cezai tedbirler ile karşılaşacaklardır. Bu cezai tedbirler, söz konusu koşullara uygun davranmayı özendirecek düzeyde olmalıdır.

Madde 17 
İşbu Yönetmeliğin, ulusal yasalara aktarıldığı tarihten itibaren beş sene içerisinde Komisyon, Yönetmeliğin hayata geçirilmesinden kaynaklanan nihai durum hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’ni, eş zamanlı olarak veya teklif gelmesi halinde, bilgilendirecektir.

Madde 18 
Üye Devletler, en uygun zamanda, işbu Yönetmeliğin şartların uygun gerekli yasa, yasal düzenleme ve idari hükümleri yürürlüğe sokacaktır; böylece, işbu Yönetmeliğin ortaya koyduğu, uygulanması gerekli önlemler, en geç 1 Ocak 1993 tarihine kadar hayata geçirilebilir.  Bununla beraber Üye Devletler, alınan önlemler konusunda Komisyon’u ve diğer Üye Devletleri bilgilendireceklerdir. 
Üye Devletler, söz konusu tedbirleri benimsediklerinde, bunların resmi yayımı ile birlikte, işbu Yönetmeliğe ilişkin atıfta bulunacaklar veya söz konusu tedbirler, böyle bir referans ile birlikte yürürlüğe sokulacaktır. Böyle bir atıfta bulunmak veya referans göstermek için kullanılacak yöntemler, Üye Devletler tarafından belirlenecektir.
Madde 19 
İşbu Yönetmelik, Üye Devletlere atfen hazırlanmıştır. 18 Haziran 1991 tarihinde, Lüksemburg’ta hazırlanmıştır. Konsey için, 
Başkan
G. WOHLFART 
(1) OJ No C 235, 1. 9. 1987, s. 8 ve OJ No C 299, 28. 11. 1989, s. 6. (2) OJ No C 231, 17. 9. 1990, s. 69 ve OJ No C 158, 17. 6. 1991, s. 89. (3) OJ No C 35, 8. 2. 1988, s. 5.


EK I 
I. İşbu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda ‘silah’ kavramı, şu anlamları içermektedir: 
- işbu Ek’in 2. Bölümü’nde tanımlanan her türlü ateşli silah, 
- ulusal yasal düzenlemelerde tanımlanan, ateşli silahlar dışındaki diğer silahlar. 
II. İşbu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda, ‘ateşli silah’ kavramı, şu anlamları içermektedir: 
A. Tanıma uyan ancak Bölüm 3’te listelenmiş koşulların dışında kalan, aşağıda belirtilmiş kategorilerden biri içerisinde sınıflandırılabilecek herhangi bir nesne.
Kategori A – Yasaklanan ateşli silahlar 
1. Patlayıcı özelliğe sahip askeri füze ve fırlatma rampaları. 
2. Otomatik ateşli silahlar. 
3. Başka nesneler şeklinde gizlenmiş ateşli silahlar. 
4. Delici, patlayıcı veya yanıcı mermileri olan cephaneler ve bu cephaneler için kullanılan mermiler. 
5. Dağılma özelliği mevcut mermileri olan tüfek ve tabanca mühimmatı ile bu mühimmat için kullanılan mermiler – avcılık ve hedef vurmak amaçları doğrultusunda, bu niyeti taşıyan kişiler için istisna söz konusudur.
Kategori B – İzne tabi ateşli silahlar 
1. Yarı otomatik veya mükerrer atışlı, kısa ateşli silahlar. 
2. Tam ortadan ateşlemeli, tek atımlık kısa ateşli silahlar. 
3. Toplam uzunluğu 28 cm’den az, kenardan ateşlemeli, tek atımlık, kısa ateşli silahlar.
4. Şarjör ve fişek yatağının ikisi birlikte, üçten daha fazla saçma tutabilen, yarı otomatik uzun ateşli silahlar.
5. Şarjör ve fişek yatağının ikisi birlikte, üçten fazla saçma tutamayan, dolma aparatı çıkarılamayan yarı otomatik uzun ateşli silahlar veya normal ekipmanlar kullanılarak, şarjör ve fişek yatağının ikisi birlikte üçten daha fazla saçma tutabilecek bir hale getirilip getirilmemesi belli olmayan silahlar.
6. Uzunluğu 60 cm’i geçmeyen, düz tüfek namlulu, mükerrer atışlı ve yarı otomatik ateşli silahlar. 
7. Sivil kullanım amaçlı, otomatik mekanizmalara benzeyen yarı otomatik ateşli silahlar. 
Kategori C – Beyana tabi ateşli silahlar 
1. Kategori B, 6. Madde’de belirtilenler dışında kalan, mükerrer atışlı uzun ateşli silahlar.
2. Tek atımlık tüfek namluları olan uzun ateşli silahlar. 
3. Kategori B, 4-7. Maddeler’de belirtilenler dışında kalan, yarı otomatik uzun ateşli silahlar.
4. Toplam uzunluğu 28 cm’den fazla, kenardan ateşlemeli, tek atımlık, kısa ateşli silahlar.
Kategori D – Diğer ateşli silahlar 
Düz tüfek namlulu, tek atımlık, uzun ateşli silahlar. 
B. Bu tip ateşli silahların önemli parçaları: 
Ateşli silahların namlu kapağı kapama mekanizması, şarjör ve fişek yatakları, ayrı birer objeler olarak, üzerinde bulundukları veya üzerine monte edilebilecekleri ateşli silahların kategorisinde yer alır.
III. İşbu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda ‘ateşli silah’ kavramına denk düşen nesneler, aşağıda belirtilen koşullara uygun olmaları durumunda, ‘ateşli silah’ tanımı içine girmezler:
(a) resmi bir kurum tarafından garanti edilmesi veya onaylanması koşuluyla, teknik bazı prosedürler uygulanarak kullanım için bir daha asla uygun olmayacak şekilde değiştirilmiş olmak;
(b) alarm vermek, sinyal vermek, hayvan kesimi veya zıpkınla balık avlamak için veya endüstriyel veya teknik amaçlar doğrultusunda tasarlanmış olmak – sadece bu amaçlar doğrultusunda kullanılabilecek olmaları koşuluyla.
(c) yukarıda belirtilen kategorilere girmeyen ve ulusal yasalara tabi olan antik silahlar veya bunların kopyaları olmak. 
Topluluk içerisinde koordinasyonun sağlanması beklenirken Üye Devletler, bu Bölüm’de listelenen ateşli silahlar ile ilgili olarak kendi ulusal kanunları uygulayabilirler:
IV. İşbu Ek’in amaçları doğrultusunda: 
(a) ’kısa ateşli silah’, namlu boyu 30 cm’i veya toplam uzunluğu 60 cm’yi aşmayan ateşli silah anlamına gelir;
(b) ’uzun ateşli silah’, kısa olmayan ateşli silah anlamına gelir; 
(c) ’otomatik ateşli silah’, saçma her ateşlendiğinde otomatik olarak dolum yapan ve tetik her çekildiğinde birden fazla saçma ateşleyebilen ateşli silah anlamına gelir;
(d) ’yarı otomatik ateşli silah’, saçma her ateşlendiğinde otomatik olarak dolum yapan ve tetik her çekildiğinde sadece bir adet saçma ateşleyebilen ateşli silah anlamına gelir;
(e) ’mükerrer atışlı ateşli silah’, saçma ateşlendikten sonra, bir şarjör veya silindirden elle doldurulacak şekilde tasarlanmış ateşli silah anlamına gelir;
(f) ’tek atımlık, ateşli silah’, şarjörü olmayan, saçmanın her atıştan önce elle fişek yatağına veya namlu kapağındaki bir dolum yuvasına yüklenebildiği ateşli silah anlamına gelir;
(g) ’delici mermileri olan cephane’, askeri amaçlı kullanılan ve mermilerin kaplı ve delici ve sert çekirdekli olduğu cephane anlamına gelir;
(h) ’patlayıcı mermileri olan cephane’, askeri amaçlı kullanılan ve mermilerin, çarptığında patlayan bir madde içerdikleri cephane anlamına gelir;
(i) ’yanıcı mermileri olan cephane’, askeri amaçlı kullanılan ve mermilerin, hava ile temas ettiğinde veya mermiler hedefi vurduğunda alevlenen kimyasal bir karışım içerdikleri cephane anlamına gelir;

EK II 
AVRUPA ATEŞLİ SİLAH GEÇİŞ BELGESİ 
BU belge üzerinde şu bilgiler yer almalıdır: 
(a) silah sahibinin kimlik bilgileri; 
(b) silah veya ateşli silahın tanımı ve işbu Yönetmelikte belirlenen tanımlar çerçevesinde hangi kategoriye girdiği; 
(c) geçiş belgesi geçerlilik süresi; 
(d) belgeyi hazırlayan Üye Devlet tarafından doldurulacak bir kısım (örneğin izin türü ve referans bilgilerinin belirtildiği bir bölüm)
(e) diğer Üye Devletlerce doldurulacak kısımlar (örneğin kendi bölgelerine giriş için verdikleri izinler ve bunlara ilişkin bilgilerin yazılacağı bölümler); 
(f) beyannameler: 
’İşbu geçiş belgesinde belirtilen, B, C veya D kategorilerinde tanımlanan bir veya daha fazla ateşli silah ile birlikte başka bir Üye Devlet’e seyahat etme hakkı, ziyaret edilen bir veya daha çok Üye Devletten alınacak ilgili izinlere tabidir. Söz konusu izin veya izinler, geçiş belgesi üzerine kaydedilebilir.
Seyahat eden kişinin, silah geçiş belgesine sahip olması ve yolculuğu için makul bir gerekçe sunması koşuluyla, yukarıda ifade edilen hususa atfen, C veya D kategorilerinde tanımlanan ve avcılık niyetiyle kullanılacak bir ateşli silah ile veya B, C veya D kategorilerinde tanımlanan ve hedef vurma amacıyla kullanılacak bir ateşli silah ile yolculuk etmek için ihtiyaç duyulan ön izne, prensipte, gerek yoktur.’ 
Bir Üye Devletin, Madde 8 (3)’te belirtilen hükümler gereğince diğer Üye Devletleri, B, C veya D kategorilerinde tanımlanan belirli bazı ateşli silahların mülkiyete geçirilmesinin yasaklandığı veya izne tabi tutacağı konusunda bilgilendirmesi halinde, şu ifadelerden biri belgeye ilave edilebilir:
’. . .  (silahın tanımı) tipi ateşli silah ile . . . (ilgili ülkelerin isimleri) adlı Üye Devletlere yapılacak seyahatler yasaklanmıştır.’ 
’. . .  (silahın tanımı) tipi ateşli silah ile . . . (ilgili ülkelerin isimleri) adlı Üye Devletlere yapılacak seyahatler izne tabidir.’