TBMM Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu

Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 (1/437)
Dönem: 23 
Yasama Yılı: 2
(1/437) 
(S. Sayısı: 54)
 
                     
Not: Tasarı, Başkanlıkça; tali olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Adalet Komisyonlarına, esas olarak da İçişleri Komisyonuna havale edilmiştir.
 
                             T.C.
                      Başbakanlık
              Kanunlar ve Kararlar                                                                      10/10/2007
                  Genel Müdürlüğü                                                                                  
      Sayı: B.02.0.KKG/196-279/3868
                   Konu: Yenileme
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci maddesi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür.
Gereğini arz ederim.
                                                                                                       Recep Tayyip Erdoğan
                                                                                                                 Başbakan
 
LİSTE
Esas No.     Hükümsüz Sayylan Kanun Tasarysynyn Ady :
1/368          Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
1/424          Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
1/565          Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı
1/570          Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
1/573          Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı
1/881          Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı
1/911          Milli Müdafaa Mükellefiyetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı
1/974          Geçici İthalat Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
1/1250        Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
1/1264        Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
1/1319        Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı
1/1323        Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
1/1327        Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı
32751         Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile Arnavutluk Cumhuriyeti Avrupa Entegrasyon Bakanlığı Arasında Avrupa Entegrasyonu Süreci Çerçevesinde İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
                 T.C.
                      Başbakanlık
              Kanunlar ve Kararlar                                                                      07/03/2007
                  Genel Müdürlüğü                                                                                  
Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1359/1025
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 26/2/2007 tarihinde kararlaştırılan “Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
                                                                                                       Recep Tayyip Erdoğan
                                                                                                                Başbakan
GENEL GEREKÇE
Kurusıkı olarak tabir edilen, ses veya gaz fişeği atabilen silahlar nitelikleri bakımından; 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun kapsamına girmemektedir. Haklarında diğer mevzuat hükümlerinde de herhangi bir düzenleme bulunmaması nedeniyle, bunların imali, satışı, taşınması ya da bulundurulması ruhsata veya belgeye bağlı değildir. Ayrıca bu silahlar, ülkemizde üretildiği gibi yurt dışından da genel hükümlere göre ithal edilebilmektedir. Son zamanlarda bu silahların, ruhsata bağlı gerçek silahlara birebir benzerliklerinden istifade edilmek suretiyle; gasp, soygun, hırsızlık, kapkaç, tehdit, adam kaçırma, zorla senet imzalatma ve benzeri diğer suçlarda kullanıldığı, mahkemelerce suçların silahla işlenmiş olduğu kabul edilerek ceza tayinine gidilebildiği gözlemlenmektedir. Ancak, bunların nitelikleri itibarıyla ruhsata tabi ateşli silah olarak değerlendirilememesi, taşınmasının kanunen yasaklanmış olmaması ve kişilerce kolaylıkla temin edilebilmesi nedeniyle, çeşitli suçlarda sıklıkla kullanılır hâle geldiği ve bu durumun da toplumun huzur ve güvenliğini olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bu nedenle, kamuoyu gündemine de sıkça gelen bu tür silahlarla işlenen suçların önlenebilmesi açısından, mevcut boşluğu giderecek kanuni düzenleme yapılması zorunlu hâle gelmiştir. Bugüne kadar söz konusu silahların denetim altına alınması hususunda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Kurusıkı silahların ithalinin izne tabi tutulması için, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından söz konusu silahların genel güvenlik ve asayiş yönünden uygunluk yazısı aranan malzemeler kapsamına alınması yönünde girişimlere başlanılmış ve söz konusu tabancaların ithali için izin alma zorunluluğu getirilmiştir. Kurusıkı silahların ithali izne tabi olduktan sonra, imali hususunda düzenleme yapılması için İçişleri Bakanlığınca, Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının da katılımları sağlanarak çalışmalar yapılmıştır. Milli Savunma Bakanlığı; bu silahların üretimi için Bakanlıklarınca verilmiş herhangi bir üretim izni bulunmadığı, konunun kendi görev alanları içine girmediğini, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı; bu silahları üreten sanayi kuruluşlarına verilen imalat belgeleri, ilgili sanayi ve ticaret odalarından alınan kapasite raporu, Bakanlıktan alınan sanayi sicil belgesi, kullanılan üretim teknolojisi, yaratılan istihdam, katma değer ve ihracat potansiyeli gibi kriterler değerlendirilerek imalat izni verildiğini, başta Avrupa Birliği olmak üzere diğer ülkelerde bu tabancaların üretim izinlerinin yasaklanması hususunda herhangi bir tedbir tespit edilmediğini, konuyla ilgili sorunların ithalat, bulundurma ve taşımalardan kaynaklandığı hususlarını bildirmişlerdir. Kurusıkı tabancalarının yürürlükten kaldırılan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamına alınması için Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuş, söz konusu Bakanlıkça; imali ve satışı serbest bırakılan, 6136 sayılı Kanunda taşınması ve bulundurulmasının yasaklandığına dair hüküm bulunmayan ses ve gaz fişeği atabilen silahların taşınmasında, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki suç unsurlarının bulunmadığı, bu tabancaların amaç dışı kullanılması hâlinde Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri dairesinde işlem yapılmasının mümkün olduğu, kanunla düzenlenmiş bulunan hususlarda idari tasarrufla suç ihdasının mümkün bulunmadığı bildirilmiştir. Muhtemel olayların önlenmesi, kamu güvenliğinin bozulmaması, yaptırımsız kalacak suç oluşmaması amacıyla, valiliklerce 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak, kurusıkı ses ve gaz tabancalarının bulundurulması, taşınması ve ateş edilmesine dair yasaklamalar getirilmiş, yasaklamalara uymayanlar hakkında yerel mahkemelerce 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine göre işlem yapılmış, yerel mahkemelerin vermiş olduğu kararlar Yargıtay Başkanlığına temyiz için gönderildiğinde, Yargıtayca, gaz tabancalarının suç teşkil eden bir nitelik taşımayıp, alınıp satılmaları, taşınıp bulundurulmaları hususunda herhangi bir kanuni düzenleme bulunmadığı gerekçe gösterilerek, valiliklerce alınan yasaklama kararlarına uyulmaması nedeniyle verilen mahkûmiyet kararları bozulmuş, valiliklerce alınan yasaklama kararları da geçersiz kalmıştır. İçişleri Bakanlığınca; söz konusu silahların onsekiz yaşından küçüklere satılmaması, satılan tabancaların mülki amirliklere bildirilmesi, satışların denetime tabi tutulması yönünde değişik zamanlarda yapılan genelgeler ile mevcut kanuni boşluk giderilmeye çalışılmıştır. Ancak suç ve cezaların kanunlarla düzenlenmesi anayasal bir zorunluluk olduğundan, bu konuda yapılan idari işlemler yaptırımsız kalmıştır. Genel mevzuat hükümleri çerçevesinde konuyla ilgili olarak yapılabilecek işlemler hakkında hukuki görüşlere başvurulmuş, bahsi geçen silahlarla ilgili olarak idarece herhangi bir yasağın getirilemeyeceği, konulan yasakların da yargı merciince kaldırılmakta olduğundan, amacı dışında kullanılmasının tespiti hâlinde genel hükümlere göre işlem yapılmasını, izin alınmadan ülkeye sokulması hâlinde, yasadışı yollardan ithalat yapmak suçundan işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan bir çalışmaya göre, ülkemizde 2004 yılı itibarıyla resmi kayıtlara girmiş yaklaşık olarak 356.218 adet kurusıkı olarak tabir edilen silah bulunduğu, bu silahlarla 2002 yılından 2004 yılının Temmuz ayına kadar 11.249 suç işlendiği ve bu silahların dolaylı olarak karıştığı suç adedinin 4.283 olduğu tespit edilmiştir. Haklarında kanuni düzenleme bulunmayan söz konusu silahların, gerek görünüşü, gerekse kullandıkları fişeğin patlaması sırasında çıkardığı ses itibarıyla ve yakından incelenmedikçe gerçek silahlardan ayırt edilemediği, kötü niyetli kişi ve kişilerce çeşitli suçlarda ya da düğün ve spor müsabakaları sonrası havaya ateş etmede kullanıldıkları, hatta gerçek silah kullanıldığı hâlde güvenlik güçlerine bu silahların teslim edildiği, bu durumun kamu güvenliğini olumsuz etkilediği, halk üzerinde korku ve panik yaratıldığı, hatta bu tabancaların namlularının değiştirilmesi sonucu ruhsata tabi gerçek tabanca vasfına dönüştürüldükleri dikkate alındığında bu konuda kanuni düzenleme yapılması kaçınılmaz hâle gelmiştir. Tasarı ile, yukarıda belirtilen gerekçeler ışığında, haklarında mevzuat hükümlerinde herhangi bir düzenleme bulunmayan kurusıkı olarak tabir edilen ses veya gaz fişeği atabilen tabancaların, imali, ithali, taşınması ve bulundurulması hususlarının düzenlenmesi amaçlanmıştır. 
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde ile, ruhsata tabi gerçek silahlara olan benzerliklerinden yararlanılarak çeşitli suçlarda kullanıldığı, kamu huzur ve güvenliğini bozduğu tespit edilen ve haklarında mevzuatta düzenleme yapılmamış olan ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkındaki mevcut kanuni boşluğun giderilmesine yönelik düzenleme yapılması amaçlandığı ifade edilmiştir.
 Madde 2- Madde ile, Kanunun kapsamı belirlenmiştir. Ayrıca madde ile, tereddütlerin ortadan kalkması ve uygulama birliği sağlamak açısından ses ve gaz tabancası ibaresine açıklama getirilerek bu silahlar kurusıkı olarak tabir edilen tabancayı da içine alır şekilde tanımlanmıştır. 
Madde 3- Madde ile, kurusıkı silahların imali, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlanmış ve imalata ilişkin usul ve esasların ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınmak kaydıyla bu Bakanlıkça belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu düzenleme ile, söz konusu silahların imalatının belirli standartlara bağlanması ve konu ile ilgili kurum ve kuruluşların yapılacak düzenlemelere katılımının sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca, söz konusu silahların ruhsata tabi ateşli silahlara dönüştürülmesini engelleyecek tedbirlerin alınarak üretim yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Böylelikle, ateşli silahlara oranla temini kolay olan, parasal açıdan çok daha az külfet getiren bu silahların gerçek silah olarak suçta kullanılmasının önlenmesi amaçlanmıştır. Diğer taraftan, maddede Kanun kapsamında sayılan silahların ithal ve ihraç işlemlerinin genel hükümlere göre yerine getirileceği belirtilmiş ve bunların ithali hususunda İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının uygun görüşü aranacağı hükme bağlanmıştır. Böylelikle ithal edilecek bu silahların, ülkemizde üretimine izin ve-rilenlerle aynı nitelikte olmaları, özellikle ruhsata tabi ateşli silah vasfına dönüştürülmesi mümkün olamayacak nitelikte olmaları hususunda denetim mekanizması oluşturulmuştur. 
Madde 4- Madde ile, Kanun kapsamında sayılan silahların taşınması ile onsekiz yaşından küçüklere satılması yasaklanarak, bu konudaki kanuni boşluğun giderilmesi amaçlanmıştır. Bu tür silahların, ruhsata tabi ateşli silahlardan inceleme yapılmadan ayırt edilemediği, bu benzerliklerinden istifade edilmek suretiyle de, gasp, soygun, hırsızlık, kapkaç, tehdit, adam kaçırma, zorla senet imzalatma gibi çeşitli suçlarda sıklıkla kullanılır hâle geldiği, bu durumun ise toplumun huzur ve güvenliğini olumsuz yönde etkilediğine şahit olunmaktadır. Dolayısıyla yapılan bu düzenleme son zamanlarda kamuoyu gündemine sıkça gelen bu tür silahlarla işlenen suçların, işlenmeden önlenebilmesi açısından önem arz etmektedir. Söz konusu silahların taşınmasının başlı başına suç olarak kabul edilmesi ve nakillerinin her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay ulaşılamayacak şekilde, kutu içerisinde yapılması sağlanarak, bunların kişilerin üzerlerinde taşınmasının ve suçta kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu silahların satışının, mermi veya av malzemesi ya da yivsiz tüfek satışı yapmak için valiliklerce ruhsatlandırılmış yerlerce yapılması ile bunları satanların, ellerinden çıkaranların veya yeni edinenlerin bir ay içinde mülki amirliğe bildirimde bulunmaları zorunluluğu getirilerek, bu işlemlerin denetim altına alınması sağlanmıştır.
Madde 5- Madde ile, Kanun kapsamındaki silahları izinsiz üretenler ve bu silahları gerçek ateşli silah vasfına dönüştürenlere ağır cezai yaptırımlar getirilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında bu silahları gerçek ateşli silaha dönüştürenler için 6136 sayılı Kanunun izinsiz ateşli silah imal edenlerle ilgili yaptırımın uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Madde 6- Madde ile, ses ve gaz fişeği atabilen silahları izinsiz taşıyanlara ve belirlenen usule aykırı satış yapanlara uygulanacak yaptırım düzenlenmiştir.
Madde 7- Madde ile, Kanun kapsamına giren silahların imal, ithal, ihraç, bulundurma, nakil, satış veya edinilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemlerinin yönetmelik ile belirleneceği hüküm altına alınmıştır.
 Geçici madde 1- Madde ile, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ellerinde bu silahları bulunduranların silahlarının kayıt altına alınması amaçlanmaktadır. Mevcut fabrika ve imalathanelerin kanun ve yönetmelikle getirilecek zorunlu standartlara uygun üretim yaptıklarını belgelemeleri hâlinde ayrı bir izin almalarına gerek olmadığı yönünde düzenleme yapılmıştır. Bu silahların üretimine ilişkin sanayi envanteri oluşturulması bakımından bugüne kadar üretilmiş ve Kanun yürürlüğe girdikten sonra üretilecek silahların bildiriminin yapılması zorunluluğu getirilmiştir.
Madde 8- Yürürlük maddesidir.
Madde 9- Yürütme maddesidir.
22. Dönem İçişleri Komisyonu Raporu
      Türkiye Büyük Millet Meclisi
              İçişleri Komisyonu                                                              09/05/2007
          Esas No.: 1/1319,2/964
                 Karar No.: 63
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak 07/03/2007 tarihinde Başkanlığınıza sunulan “Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı” ile “İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz’un Kuru Sıkı Tabir Edilen Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Teklifi”, Başkanlığınız tarafından sırasıyla 12/03/2007 ve 07/03/2007 tarihlerinde esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali komisyon olarak da Adalet ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına havale edilmiştir. Komisyonumuz,18/04/2007 tarihli 51 inci toplantısında Tasarı ile Teklifi gündemine alarak görüşmeye başlamış, bunları aynı mahiyette gördüğünden birleştirilerek görüşmelerine ve görüşmelerde Tasarı metninin esas alınmasına karar vermiştir. Komisyonumuz birleştirilen Tasarı ile Teklifin olgunlaştırılması amacıyla bir alt komisyon kurulmasını kararlaştırmıştır. Alt Komisyon üyeliklerine seçilen Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy, Eskişehir Milletvekili Muharrem Tozçöken, Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu, Kilis Milletvekili Veli Kaya, Muş Milletvekili Seracettin Karayağız ve Van Milletvekili Mehmet Kartal Alt Komisyon Başkanlığına Muş Milletvekili Seracettin Karayağız’ı seçerek çalışmalarına başlamıştır. Alt Komisyon toplantılarına İçişleri, Milli Savunma, Adalet, Maliye, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları temsilcileri katılmıştır. Alt Komisyon Teklif ile gerekçesini inceleyerek 26/04/2007 tarihinde çalışmalarını tamamlamış ve hazırladığı rapor ile metni Komisyonumuza sunmuştur. Komisyonumuz 09/05/2007 tarihli 52 nci toplantısında İçişleri, Milli Savunma, Adalet, Maliye, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla Alt Komisyon Raporu ve metnini inceleyerek karara bağlamıştır.
Tasarı ile kurusıkı olarak tabir edilen ses ve gaz fişeği atabilen tabancaların, imali, ithali, taşınması ve bulundurulması hususları düzenlenmekte ve uygulamadaki boşluk giderilmeye çalışılmaktadır.
Tasarı üzerinde Alt Komisyon tarafından yapılan değişiklikler şunlardır:
1. Tasarının amacı düzenleyen 1 inci maddesi ile kapsamı düzenleyen 2 nci maddesi, birbirinin içine geçmiş durumdadırlar ve tekrar içermektedirler. Dolayısıyla maddeler, “amaç ve kapsam” başlığı altındaki tek maddede birleştirilmiştir.
2. Tasarının 3 üncü maddesi, kuru-sıkı silahların imal, ithal ve ihracını düzenlemektedir. Maddenin ikinci fıkrasında kuru-sıkı silahların, 6136 sayılı Kanun hükümlerine göre ruhsata tabi silahlara dönüştürülemeyeceği hükmü getirilmektedir. Ancak buradaki amaç ruhsatla ilişkili olmaksızın kuru-sıkı silahların 6136 sayılı Kanun kapsamındaki silahlara dönüşümünü engellemek olduğundan fıkradaki “göre ruhsata” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. Diğer taraftan kuru-sıkı silahların diğer silahlardan ayırt edilmesi için, imal sırasında, silah üzerine ayırt edici bir işaret konmasının gerekli olduğu düşünülmüş ve maddeye, kuru sıkı silah üzerine ayırt edici işaret koyma zorunluluğu getirilmiştir. Bu işaretin ne olacağı ise yönetmelik tarafından belirlenecektir.
3. Tasarının 4 üncü maddesi kuru-sıkı silahların taşınmasını yasaklamakta, taşıma ile nakil arasındaki farkı ortaya koymakta ve satışını düzenlemektedir. Alt Komisyon maddede Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesi ile kurulan ilişkinin gereksiz olduğu düşüncesinden hareketle birinci fıkrayı yeniden yazmıştır. Alt Komisyon 6136 sayılı Kanun kapsamında işlenen suç ile ateşli silahla suç işlemenin farkını gözeterek her iki durumu madde metninde ayrı ayrı saymıştır. Alt Komisyonumuzda kuru-sıkı silah almada engeli olmayanların Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı ile belirlenmesinin maddeye işlenmesi yolunda bir düşünce ileri sürülmüşse de bunun zaten başka bir yolunun olmadığı belirtilmiştir. Ancak Cumhuriyet Savcılığınca verilecek sabıka kaydının kuru-sıkı silah almaya engel oluşturup oluşturmadığının saptanmasının kolay olmadığı ve bu nedenle bu belgenin güvenlik güçlerine ibrazının zorunlu olduğu ifade edilmiştir. Bu konunun ayrıntılarının yönetmelikte gösterilmesinin daha uygun olacağı düşüncesiyle bu konuda maddeye bir ekleme yapılmamıştır.
Maddenin birinci fıkrasına eklenen bir (c) bendi ile Yönetmelikte belirlenmiş esas ve usullere aykırı olarak imal edilmiş olanların satılması yasak kapsamına alınmış ve yönetmeliğe aykırı imal edilmiş silahları satanlara yaptırım uygulanmasının önü açılmıştır.
Maddenin ikinci fıkrasındaki “valiliklerce” ibaresi fazlalık olduğundan madde metninden çıkarılmış; hukuki sorun doğmaması için “devredenler” ibaresi “devredenler ve satanlar”, “devralanlar” ibaresi “devralanlar ve satın alanlar” biçiminde değiştirilmiştir.
Maddenin son fıkrasında taşıma ve nakil arasındaki fark belirlenmeye çalışılmaktadır. Fıkraya, “boş olarak” biçimindeki ibarenin eklenmesiyle kuru-sıkı silahların içinde mermi olmadan taşınması zorunlu hale getirilmiş ve dolu olarak yakalanan silahlar nakil kavramının kapsamından çıkarılmıştır.
4. Tasarının 5 ve 6 ncı maddeleri cezai hükümleri düzenlemektedir. Bu nedenle maddeler tek madde altında birleştirilmiş ve maddenin başlığı “cezai hükümler” biçiminde değiştirilmiştir. 5 inci maddenin birinci fıkrasında üretim için belirlenmiş esas ve usullere aykırı üretimde bulunanların bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları öngörülmüştür. Üretime ilişkin esas ve usullerin ise yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu durumda cezası kanunla belirlenmiş suçun kendisinin yönetmelikle belirlenmesi öngörülmüş olmaktadır. Suç ve cezanın kanuniliği ilkesine aykırı olan bu düzenleme değiştirilerek aykırılık giderilmiştir. Yeni düzenlemeyle yönetmelikte belirtilen esas ve usullere aykırı davranışta bulunan üreticilere idari para cezası öngörülmüş ve suçun tekrarı halinde uygulanacak para cezası ağırlaştırılmıştır. Diğer taraftan belirtilen esas ve usullere aykırı üretim olması halinde sadece üretenlerin değil, bu silahları satanların da yaptırımla karşılaşmaları sağlanmakta ve bu suretle standart dışı üretim engellenmeye çalışılmaktadır.
5 inci maddenin ikinci fıkrasında, kuru sıkı silahların 6136 sayılı Kanun kapsamındaki silahlara dönüştürülmesini engellemek için, tadilat yapanlara 6136 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen cezanın uygulanacağı belirtilmektedir. Alt Komisyondaki görüşmeler sırasında kuru sıkı silahın 6136 sayılı Kanunda öngörülen silahlardan biri haline gelmiş olması halinde 6136 sayılı Kanun hükümlerinin başkaca bir hükme gerek kalmaksızın kendiliğinden uygulanacağı ve ikinci fıkra hükmüne gerek olmadığı ifade edilmiştir. Ancak uygulamada tereddüt oluşmaması için “6136 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.” biçimindeki bir fıkranın yararlı olacağı belirtilmiş ve fıkra bu şekilde değiştirilmiştir.
5. 7 nci maddede belirtilen yönetmeliğin üç ay içinde çıkarılmasının güç olduğu düşünülerek süre altı aya çıkarılmıştır.
6. Geçici madde, yeni düzenlemeler yürürlüğe girdikten sonra mevcut kuru sıkı silah sahipleri ile üreticilerin yeni duruma kendilerini uyarlamalarına olanak tanıyan hükümler içermektedir. Ancak uygulamaya ilişkin hususlar altı ay içinde yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle belirleneceğinden silah sahiplerine ve üreticilere verilen sürenin de yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlatılması gereklidir. Alt Komisyon maddeyi bu doğrultuda yeniden yazmıştır.
7. Tasarının toplam 9 olan madde sayısı 7’ye indirildiğinden madde sıralaması yeniden yapılmıştır.
Komisyonumuz Alt Komisyon metnini benimsemiş ve metin üzerinde iki değişiklik yapmıştır. Bu değişiklikler şunlardır:
1. Alt Komisyonun uygulamada tereddüt oluşmaması için “6136 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.” biçimindeki bir fıkrayı madde metnine eklemesi yerinde görülmemiştir. Alt Komisyon Raporunda da belirtildiği gibi kuru sıkı silahın 6136 sayılı Kanunda öngörülen silahlardan biri haline gelmiş olması halinde 6136 sayılı Kanun hükümlerinin başkaca bir hükme gerek kalmaksızın kendiliğinden uygulanacağı açıktır.?Komisyonumuz bu nedenle sözkonusu (2) numaralı fıkrayı madde metninden çıkarmıştır.
2. Geçici madde 1 Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ortaya çıkabilecek uyumsuzlukları gidermeye çalışmaktadır. İkinci fıkrada süreler yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlatılmaktadır. Ancak birinci fıkrada da bir yıllık bir süre olduğu halde süre Kanunun yayımı tarihinden itibaren başlatılmaktadır. Komisyonumuz fıkralar arasındaki bu uyumsuzluğu gidererek birinci fıkradaki süreyi de yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonraya bırakmıştır.
Alt Komisyon metninin diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Raporumuz, Genel Kurula saygıyla arz olunur.
 
 BaşkanBaşkanvekiliKâtip
 Tevfik Ziyaeddin AkbulutAli SezalSinan Özkan
 TekirdağKahramanmaraşKastamonu
 ÜyeÜyeÜye
 Ali KüçükaydınŞevket GürsoyNur Doğan Topaloğlu
 AdanaAdıyamanAnkara
 ÜyeÜyeÜye
 Şevket OrhanAli Yüksel KavuştuMuharrem Tozçöken
 BursaÇorumEskişehir
 ÜyeÜyeÜye
 Recep KoralSıdıka SarıbekirHakkı Ülkü
 İstanbulİstanbulİzmir
 ÜyeÜyeÜye
 Veli KayaSeracettin KarayağızNurettin Sözen
 KilisMuşSivas
 ÜyeÜyeÜye
 Selami UzunMehmet KartalMehmet Çiçek
 SivasVanYozgat
  Üye 
  Nadir Saraç 
  Zonguldak 
 
 
İçişleri Komisyonu Raporu
      Türkiye Büyük Millet Meclisi
              İçişleri Komisyonu                                                              12/11/2007
                Esas No.: 1/437
                  Karar No.: 4
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İçişleri Bakanlığınca 22 nci yasama döneminde hazırlanarak, 7/3/2007 tarihinde Başkanlığınıza sunulan, “Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı”, İçişleri Komisyonunda görüşülmüş ve Komisyon raporu 1415 sıra sayısı alarak bastırılmıştır.
Genel Kurulun gündemine giren rapor 22 nci dönemde görüşülmemiş ve İçtüzüğün 77 nci maddesine göre hükümsüz kalmıştır.
Hükümet, söz konusu Tasarıyı, 10/10/2007 tarihinde yenilemiştir. Tasarı, Başkanlığınızca 22/10/2007 tarihinde (1/437) esas numarasıyla Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuz, 7/11/2007 tarihli üçüncü toplantısında, İçişleri, Maliye ve Adalet bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür.
Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında;
l Tasarıda öngörülen idari para cezalarının yeterli olmadığı ve arttırılması gerektiği,
l İdari para cezalarının niteliği gereği caydırıcı olmadığı, Türk Ceza Kanunu kapsamında cezai müeyyideler konulması gerektiği,
l Tasarı kapsamındaki silahları teşvik edici nitelikte reklamlara yasak getirilmesi gerektiği,
l Kurusıkı tabir edilen silahlarla ilgili hükümlerin ayrı bir kanun şeklinde değil, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamına alınması gerektiği,
l Geçici hükümlerde düzenlenen sürelerin çok uzun olduğu,
l Kurusıkı silah edinmek için sabıka kaydı alınmakla yetinilmemesi, alıcıya psikolojik test uygulanması ve ilgilinin silah almasında sakınca olmadığına dair psikiyatrik muayene raporu alınması gerektiği,
şeklinde görüş ve temenniler ifade edilmiştir.
Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, Tasarı ile gerekçesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Tasarının maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce İçtüzüğün 77 nci maddesine göre verilen önerge kabul edilerek, 22 nci yasama döneminde Tasarının İçişleri Komisyonunda kabul edilen metni ve Komisyon raporu aynen benimsenmiştir.
Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere arz olunur.
 
 BaşkanBaşkanvekiliSözcü
 Tevfik Ziyaeddin AkbulutFeyzullah KıyıklıkSelami Uzun
 TekirdağİstanbulSivas
  (İmzada bulunamadı) 
 KâtipÜyeÜye
 Ayşe TürkmenoğluAli KüçükaydınBekir Aksoy
 KonyaAdanaAnkara
 ÜyeÜyeÜye
 Mehmet Cemal ÖztaylanMuhammet Rıza YalçınkayaEmin Nedim Öztürk
 BalıkesirBartınEskişehir
 ÜyeÜyeÜye
 Hasan ÖzdemirAli TemürAbdulhadi Kahya
 GaziantepGiresunHatay
 ÜyeÜyeÜye
 Abdulaziz YazarMehmet Ali ÖzpolatSüleyman Çelebi
 HatayİstanbulMardin
 ÜyeÜyeÜye
 Mustafa EnözAli OksalM. Nuri Yaman
 ManisaMersinMuş
 Üye Üye
 Recep Yıldırım Suat Binici
 Sakarya Samsun
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
 
 
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR
HAKKINDA KANUN TASARISI
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, ses ve gaz fişeği atabilen silahlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Kanun, ses ve gaz fişeği atabilen silahların nitelikleri, imali, ithali, ihracı, satışı, edinilmesi, bulundurulması ve taşınması hakkındaki usul ve esaslar ile bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemlerini kapsar.
(2) Bu Kanunda geçen ses ve gaz fişeği atan silah; kurusıkı silah olarak da tabir edilen ses ve gaz fişeği atabilen silahları ifade eder.
İmal, ithal ve ihraç
MADDE 3- (1) Bu Kanun kapsamına giren silahların imali Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir. İmalata ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınmak kaydıyla bu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
(2) Bu Kanun kapsamındaki silahların 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerine göre ruhsata tabi silah vasfına dönüştürülmesini engelleyecek şekilde üretilmesi zorunludur. Bu zorunluluk ithalatta da aranır.
(3) Bu Kanun kapsamındaki silahların ithal ve ihraç işlemleri, genel hükümlere göre yerine getirilir. Ancak bunların ithalinde, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının uygun görüşü aranır.
Taşınması, satışı ve nakli
MADDE 4- (1) Bu Kanun Kapsamına giren silahların;
a) Taşınması,
b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olanlar ile ateşli silahlarla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlara ve onsekiz yaşından küçüklere satılması,
yasaktır.
(2) Bu silahların satışı, mermi veya av malzemesi ya da yivsiz tüfek satışı yapmak için valiliklerce ruhsatlandırılmış yerlerce yapılır. Bunları satan bayilerle, üçüncü şahıslara devredenler ve üçüncü şahıslardan devralanların bir ay içinde mahallî mülki amire bildirimde bulunmaları zorunludur.
(3) Söz konusu silahlar her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay ulaşılmayacak şekilde, kutu içerisinde nakledilebilirler. Bunların belirtilen şekil ve şartların dışındaki nakilleri taşıma olarak kabul edilir.
 
 
İzinsiz imalata ilişkin cezalar
MADDE 5- (1) Bu Kanun kapsamındaki silahları yetkili mercilerden izin almadan veya üretim için belirlenmiş esas ve usullere aykırı olarak imal edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz günden beşyüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(2) Bu Kanun kapsamındaki silahlar üzerinde, 6136 sayılı Kanun kapsamına giren ruhsata tabi silaha dönüşecek şekilde tadilat yapanlar, aynı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına göre cezalandırılır.
 
İzinsiz taşıma, bulundurma veya satış
MADDE 6- (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesindeki yasaklara aykırı davranışta bulunanlara beşyüz Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca silahın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
(2) Bu Kanun hükümlerine göre idari para cezasına ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar vermeye mahallî mülki amir yetkilidir.
Yönetmelik
MADDE 7- (1) Bu Kanun kapsamına giren silahların imal, ithal, ihraç, bulundurma, nakil, satış veya edinilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemleri Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca üç ay içinde müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Bildirim ve izinler
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanun kapsamına giren silahları ellerinde bulunduranlar, bir yıl içinde mülki amirliğe bildirimde bulunmaları hâlinde, haklarında cezai takibat yapılmaz.
(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte üretim yapmakta olanların, bu Kanunla belirlenen esas ve usullere göre gerekli izinleri altı ay içinde almaları zorunludur. Bu Kanun hükümlerine uygun olarak üretim yapılması kaydıyla yetkili makamlardan izin alarak tabanca veya yivsiz tüfek üretimi yapanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, ürettikleri her türlü model ve tip kurusıkı silahın miktarını yetkili makamlara bildirmeleri şartı ile bu Kanun kapsamındaki silahları üretmek için ayrıca izin almaları zorunlu değildir.
(3) Bu Kanun kapsamına giren silahların ithalat ve ihracını yapanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan ithal ve ihraç miktarını altı ay içinde yetkili makamlara bildirmeleri zorunludur.
(4) Belirtilen süreler içinde bildirimde bulunmayanlar ve gerekli izinleri almayanlar hakkında bu Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerine göre işlem yapılır.
 
 
Yürürlük
MADDE 8- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN
 
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR
HAKKINDA KANUN TASARISI
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, ses ve gaz fişeği atabilen silahların nitelikleri, imali, ithali, ihracı, satışı, edinilmesi, bulundurulması ve taşınması hakkındaki usul ve esaslar ile bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemlerini düzenlemektir.
(2) Bu Kanunda geçen ses ve gaz fişeği atan silah; kurusıkı silah olarak da tabir edilen ses ve gaz fişeği atabilen silahları ifade eder.
 
İmal, ithal ve ihraç
MADDE 2- (1) Bu Kanun kapsamına giren silahların imali Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir.
(2) Bu Kanun kapsamındaki silahların 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülemeyecek ve üzerinde 6136 sayılı Kanun hükümlerine tabi silahlardan ayırt edilmesini sağlayan bir işaret taşıyacak şekilde üretilmesi zorunludur. Bu zorunluluklar ithalatta da aranır.
(3) Bu Kanun kapsamındaki silahların ithal ve ihraç işlemleri, genel hükümlere göre yerine getirilir. Ancak bunların ithalinde, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının uygun görüşü aranır.
 
Taşınması, satışı ve nakli
MADDE 3- (1) Bu Kanun kapsamına giren silahların;
a) Taşınması,
b) Ateşli silahlarla işlenen veya 6136 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olanlara veya onsekiz yaşından küçüklere satılması,
c) Yönetmelikte belirlenmiş esas ve usullere aykırı olarak imal edilmiş olanların satılması
yasaktır.
(2) Bu silahların satışı, mermi veya av malzemesi ya da yivsiz tüfek satışı yapmak için ruhsatlandırılmış yerlerce yapılır. Bu silahları satan bayilerle, başkalarına satan veya devredenlerin ya da başkalarından satın alan veya devralanların bir ay içinde Cumhuriyet Savcılığından alacakları sabıka kaydıyla birlikte mahallî mülki amire bildirimde bulunmaları zorunludur.
(3) Söz konusu silahlar, ancak her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay ulaşılmayacak şekilde, boş olarak kutu içerisinde nakledilebilirler. Bu silahların belirtilen şekil ve şartların dışında nakledilmesi taşıma olarak kabul edilir.
Ceza hükümleri
MADDE 4- (1) Bu Kanun kapsamındaki silahları yetkili mercilerden izin almadan veya 6136 sayılı Kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülecek şekilde imal edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz günden beşyüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(2) Bu Kanunun 3 üncü maddesindeki yasaklara aykırı davranışta bulunanlara beşyüz Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca bu silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
(3) Bu Kanun kapsamına giren silahları, yönetmelikte belirlenmiş esas ve usullere aykırı olarak imal edenlere beşbin Yeni Türk Lirasından yirmibin Yeni Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Bu fiilin tekrarı halinde idari para cezasının iki katına karar verilir.
(4) Bu Kanun hükümlerine göre idari para cezasına ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar vermeye mahallî mülki amir yetkilidir.
 
Yönetmelik
MADDE 5- (1) Bu Kanun kapsamına giren silahların imal, ithal, ihraç, bulundurma, nakil, satış veya edinilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemleri Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca altı ay içinde müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanun kapsamına giren silahları ellerinde bulunduranlar, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde mülki amirliğe bildirimde bulunmaları hâlinde, haklarında cezai takibat yapılmaz.
(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte üretim yapmakta olanların, bu Kanunla belirlenen esas ve usullere göre gerekli izinleri, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde almaları zorunludur. Bu Kanun hükümlerine uygun olarak üretim yapılması kaydıyla yetkili makamlardan izin alarak tabanca veya yivsiz tüfek üretimi yapanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, ürettikleri her türlü model ve tip kurusıkı silahın miktarını yetkili makamlara bildirmeleri şartı ile bu Kanun kapsamındaki silahları üretmek için ayrıca izin almaları zorunlu değildir.
 
(3) Bu Kanun kapsamına giren silahların ithalat ve ihracını yapanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan ithal ve ihraç miktarını altı ay içinde yetkili makamlara bildirmeleri zorunludur.
(4) Belirtilen süreler içinde bildirimde bulunmayanlar ve gerekli izinleri almayanlar bu Kanunun 4 üncü maddesine göre cezalandırılır.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 Recep Tayyip Erdoğan
 Başbakan  
 Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.V.Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
 M. V. GönülA. ŞenerM. A. Şahin
 Devlet BakanıDevlet BakanıDevlet Bakanı
 B. AtalayA. BabacanM. Aydın
 Devlet BakanıDevlet BakanıAdalet Bakanı
 N. ÇubukçuK. TüzmenC. Çiçek
 Millî Savunma Bakanıİçişleri BakanıMaliye Bakanı
 M. V. GönülA. AksuK. Unakıtan
 Millî Eğitim BakanıBayındırlık ve İskân BakanıSağlık Bakanı
 H. ÇelikF. N. ÖzakR. Akdağ
 Ulaştırma BakanıTarım ve Köyişleri BakanıÇalışma ve Sos. Güv. Bakanı
 B. YıldırımM. M. EkerM. Başesgioğlu
 Sanayi ve Ticaret BakanıEn. ve Tab. Kay. BakanıKültür ve Turizm Bakanı
 A. CoşkunM. H. GülerA. Koç
  Çevre ve Orman Bakanı 
  O. Pepe 
    
 
KAYNAK: http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss54m.htm