Umut Vakfı Kurusıkı Silahların Hukuki ve Sosyal Durumu Arama Toplantısı Sonuç Bildirgesi

12 Ocak 2008  
 
Kuru-sıkı silah, gerçek bir silahtır. Kuru-sıkı silahlarla ilgili yasal düzenlemelerin mutlaka yapılması gerekir.
Kuru-sıkı silahlar ve genel silahlanma için “silaha karşıyız” derken bile olayı meşrulaştıran dilden vazgeçmemiz gerekir. Gazeteciler için bir bireysel silahsızlanma terminolojisi oluşturulabilir.
Kuru-sıkı silahların toplumdaki algılanışını reklamlar teşvik etmektedir. Reklamlarda kurusıkı silahın alış ve satışının engellenmesi için kuru-sıkının bir silah olduğu yasalarda açıkça yer almalıdır.
Çocuk, genç ve ebeveynlere, kısaca tüm topluma; kuru-sıkı ve diğer silahların vereceği zararlar detaylı olarak anlatılmalıdır. Ebeveynlerin bu konuda dikkatli ve duyarlı olmalarını sağlamak için çeşitli yollardan (örneğin TV programları gibi) eğitilmelerine önem verilmelidir.
Kendini ifade edemeyenlerin; ateşli silahlar, kuru-sıkı silahlar, bıçaklar ya da diğer şiddet araçlarını kullandıkları öfke dolu eylemlerle kendilerini ifade etmeleri bir toplumsal iletişimsizlik biçimini göstermektedir. Bu konuda bir kurumun var olması bile, bu zihniyet dönüşümünü sağlamak için bir ısrarın varlığının göstergesidir. Burada önemli olan istikrarlı bir ısrardır. Bu ısrarda kullanılan söylem çok önemlidir.
Zihniyet değişiminde; söz-eylem birliği diyebileceğimiz kampanyalarda, tanımlama, başarılı öykülerin medyada sık sık yer alması, kuru-sıkının tehlikelerinin vurgulanması önemlidir. Ayrıca iletişim kurmaya, konuşabilmeye çabalamak ve bu dili dönüştürecek sloganları, sözü kullanmak gerekir.
Yargıtay içtihatlarındaki farklılıkların giderilmesi için içtihatlar arasındaki aykırılıkların giderilmesini ve ayrıca kuru-sıkı silah tanımında Türk Ceza Kanunu Madde 6/1 (f)’de yer alan “silah” deyiminden kuru-sıkı silahın da anlaşılabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması önerilmektedir.
Hukuk ve Güvenlik Çalışma grubu, “Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı”nı ve maddelerini tartışarak, aşağıdakiTasarı Maddeleri Değişiklik Önerilerini benimsemiştir.
 
 
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN TASARISI MADDELERİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ
 
I- TASARININ “İMAL, İTHAL VE İHRAÇ” BAŞLIKLI 2 İNCİ MADDESİ 
 
İmal, ithal ve ihraç
MADDE 2- (1) Bu Kanun kapsamına giren silahların imali Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir.
(2) Bu Kanun kapsamındaki silahların 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülemeyecek ve üzerinde 6136 sayılı Kanun hükümlerine tabi silahlardan ayırt edilmesini sağlayan bir işaret taşıyacak şekilde üretilmesi zorunludur. Bu zorunluluklar ithalatta da aranır.
(3) Bu Kanun kapsamındaki silahların ithal ve ihraç işlemleri, genel hükümlere göre yerine getirilir. Ancak bunların ithalinde, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının uygun görüşü aranır.
şeklinde düzenlenmiştir.
 
MADDE 2   DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ 
Tasarının 2. Maddesinin 2. Fıkrasına  “... 6136 sayılı Kanun hükümlerine tabi silahlardan..” sonra ve “ayırt edilmesi” ifadesinden önce gelmek üzere “kolayca” ibaresinin madde metnine eklenmesi suretiyle Tasarının 2 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,
İmal, ithal ve ihraç
MADDE 2- (1) Bu Kanun kapsamına giren silahların imali Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir.
(2) Bu Kanun kapsamındaki silahların 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülemeyecek ve üzerinde 6136 sayılı Kanun hükümlerine tabi silahlardan kolayca ayırt edilmesini sağlayan bir işaret taşıyacak şekilde üretilmesi zorunludur. Bu zorunluluklar ithalatta da aranır.
(3) Bu Kanun kapsamındaki silahların ithal ve ihraç işlemleri, genel hükümlere göre yerine getirilir. Ancak bunların ithalinde, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının uygun görüşü aranır.
 
II- TASARININ “TAŞINMASI, SATIŞI VE NAKLİ” BAŞLIKLI 3 ÜNCÜ MADDESİ 
 
Taşınması, satışı ve nakli
MADDE 3- (1) Bu Kanun kapsamına giren silahların;
a) Taşınması,
b) Ateşli silahlarla işlenen veya 6136 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olanlara veya onsekiz yaşından küçüklere satılması,
c) Yönetmelikte belirlenmiş esas ve usullere aykırı olarak imal edilmiş olanların satılması
yasaktır.
(2) Bu silahların satışı, mermi veya av malzemesi ya da yivsiz tüfek satışı yapmak için ruhsatlandırılmış yerlerce yapılır. Bu silahları satan bayilerle, başkalarına satan veya devredenlerin ya da başkalarından satın alan veya devralanların bir ay içinde Cumhuriyet Savcılığından alacakları sabıka kaydıyla birlikte mahallî mülki amire bildirimde bulunmaları zorunludur.
(3) Söz konusu silahlar, ancak her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay ulaşılmayacak şekilde, boş olarak kutu içerisinde nakledilebilirler. Bu silahların belirtilen şekil ve şartların dışında nakledilmesi taşıma olarak kabul edilir.
şeklinde düzenlenmiştir.
 
MADDE 3    DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
Tasarının 3. Maddesinin 1. Fıkrasının b bendinin son cümlesinin “….veya psikiyatrik raporu olmayanlara ve onsekiz yaşından küçüklere satılması” şeklinde değiştirilmesi,
Tasarının 3. Maddesinin 2. Fıkrasına son cümle olarak “Bu silahları satın almaya ve kullanmaya özendirici, yönlendirici, teşvik edici her türlü kampanya ve reklam uygulamaları yasaktır”ifadesinin eklenmesi suretiyle Tasarının 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi;
Taşınması, satışı ve nakli
MADDE 3- (1) Bu Kanun kapsamına giren silahların;
a) Taşınması,
b) Ateşli silahlarla işlenen veya 6136 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olanlara veya psikiyatrik muayene raporunda sağlam olmayanlara ve onsekiz yaşından küçüklere satılması,
c) Yönetmelikte belirlenmiş esas ve usullere aykırı olarak imal edilmiş olanların satılması
yasaktır.
(2) Bu silahların satışı, mermi veya av malzemesi ya da yivsiz tüfek satışı yapmak için ruhsatlandırılmış yerlerce yapılır. Bu silahları satan bayilerle, başkalarına satan veya devredenlerin ya da başkalarından satın alan veya devralanların bir ay içinde Cumhuriyet Savcılığından alacakları sabıka kaydıyla birlikte mahallî mülki amire bildirimde bulunmaları zorunludur. Bu silahları satın almaya ve kullanmaya özendirici, yönlendirici, teşvik edici her türlü kampanya ve reklam uygulamaları yasaktır.
(3) Söz konusu silahlar, ancak her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay ulaşılmayacak şekilde, boş olarak kutu içerisinde nakledilebilirler. Bu silahların belirtilen şekil ve şartların dışında nakledilmesi taşıma olarak kabul edilir.
 
 
 
III- TASARININ “CEZA HÜKÜMLERİ” BAŞLIKLI 4 MADDESİ 
Ceza hükümleri
MADDE 4- (1) Bu Kanun kapsamındaki silahları yetkili mercilerden izin almadan veya 6136 sayılı Kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülecek şekilde imal edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz günden beşyüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(2) Bu Kanunun 3 üncü maddesindeki yasaklara aykırı davranışta bulunanlara beşyüz Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca bu silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
(3) Bu Kanun kapsamına giren silahları, yönetmelikte belirlenmiş esas ve usullere aykırı olarak imal edenlere beşbin Yeni Türk Lirasından yirmibin Yeni Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Bu fiilin tekrarı halinde idari para cezasının iki katına karar verilir.
(4) Bu Kanun hükümlerine göre idari para cezasına ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar vermeye mahallî mülki amir yetkilidir.
şeklinde düzenlenmiştir.
 
MADDE 4     DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
Tasarının 4. Maddesinin 1. Fıkrasına “İmal edenler” den sonra gelmek üzere  “..veya satanlar” şeklinde ibarenin eklenmesi suretiyle Tasarının 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,   
Ceza hükümleri
MADDE 4- (1) Bu Kanun kapsamındaki silahları yetkili mercilerden izin almadan veya 6136 sayılı Kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülecek şekilde imal edenler veya satanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz günden beşyüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(2) Bu Kanunun 3 üncü maddesindeki yasaklara aykırı davranışta bulunanlara beşyüz Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca bu silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
(3) Bu Kanun kapsamına giren silahları, yönetmelikte belirlenmiş esas ve usullere aykırı olarak imal edenlere beşbin Yeni Türk Lirasından yirmibin Yeni Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Bu fiilin tekrarı halinde idari para cezasının iki katına karar verilir.
(4) Bu Kanun hükümlerine göre idari para cezasına ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar vermeye mahallî mülki amir yetkilidir.