Hukuk Devletinde Terör ve Organize Suçla Mücadele Kitabı

ÖNSÖZ
 
Mayıs 1996
 
Nazire DEDEMAN
Umut Vakfı Kurucu Başkanı

 
Vatandaşların devlete güvenmeleri ve kendi kişiliklerini rahatça geliştirebilmeleri ancak hukuk güvenliğinin sağlandığı bir hukuk devleti sistemi içinde gerçekleşebilir. Hukuk devleti kavramı, hak ve özgürlükleri taminat altına alınmış, sonu belli hukuki ilişkilere girebilen ve kendi hukuki varlığını devlet karşısında hissettirebilen ve koruyabilen bireylerin var olmasını hedefleyen bir araç kavramıdır. Hukuk devleti tanımlarında, "vatandaşların hukuki güvenlik içinde olmaları", "hem ortak payda hem de hukuki devlet kavramını egemen kılmak" yoluyla ulaşılacak asıl hedef olarak görünmekte ve "devletin eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olması", büyük ölçüde, hukuk devletinin bu asıl amacının sağlanmasında rol oynayan bir unsur olarak ele alınmaktadır.
 
    UMUT, Onurlu Önderler Vakfı’mızın Amacı : "Geleceğin teminatı olan gençlerimize Atatürk’ün izinde önderlik yapacak kişilik ve beceriler kazandırarak onları ülkemizin gelişmesine yardımcı ve nsanlığa yararlı bireyler olarak yetiştirmek; kişilere hukukun üstünlüğünü benimsetip uygulamasında katkıda bulunmalarını sağlamak; önderimiz Atatürk’ün ’Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ anlayışından yola çıkarak, uyuşmazlıkların çözülmesinde barışçıl yolları seçmeyi yeğletmek; bu bağlamda uzlaşma (ve barışı sürdürme ve geliştirme) becerilerini bireylere öğretip benimsetmek" tir.
 
    Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları üzerinde çok durulmasına karşın, ülkemiz insanlarının bilincinde açıklık kazanmamıştır. Bu da, bireylerin konunun kanun yapıcılarını ilgilendirdiği izlemininden kaynaklanmaktadır. Oysa vatandaşlık hakkı ve sorumluluğu taşıyan toplumlar hukuku ve adaleti var edebilmektedir ve etmelidir. Buna başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyanın çok gereksinimi olduğunu biliyorum. Onurlu toplumlar hukuka saygılı, insanca yaşama hakkını koruyabilen toplumlardır. Onur, barışın saygınlık tartısı, gelişmenin hak ve özgürlükten sapmayan yol gösterici pusulasıdır. Ve biliyoruz ki, insan onuru hukuk devletinin benimsenmesi, hukukun korunması ve gelişmesi ile eş anlamlıdır.
 
    Bireysel veya örgütlü terör bir şiddet türüdür. Terör, gerekçesi ne olursa olsun, insanların yaşam özgürlüklerinin kısıtlanması ve ellerinden alınmasıdır. Zarar gören hangi milletten olursa olsun, tüm dünyaca insanlık suçu olarak kabul edilmelidir. Hukuk devletlerinde terörist eylemler meşru olmayan eylemlerdir.
 
    "Terör ve Organize Suçlarla Mücadele Sempozyumu’nu düzenleyen Marmara Üniversitesi ve British Council’a, hukuk devletinde herşeyin tartışılması ve uzlaşılması gereğinin vurgulanması ve devletlerarası hukuka katkıları nedeniyle teşekkür ederim. Bu Sempozyum’un yayımlanması hakkının Umut Vakfı’na verilmiş olmasını, kişilere hukukun üstünlüğünü benimsetip uygulanmasında katkıda bulunmalarını sağlamak amacını güden Vakı’ım için olumlu bir çalışma olarak görmekteyim.,
 
Tüm çalışmaların bir kitapta toplanması, bunu kalıcı yapacağı gibi, ileride gençlerimize aktarma ve çalışmalarına katkıda bulunacağı inancındayım. Bu sempozyuma emeği geçenlere,  tüm katılımcılara özellikle Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Feridun Yenisey’e teşekkür ederim. Ayrıca, kitabın düzenlenmesinde yardımcı olan ve çevirileri yapan asistanım Çağlayan Nazlıca’ya kitabı ceza hukuku açısından inceleyen Savcı Cevat Özel’e ve Türkçe yazım açısından gözden geçiren Yrd.Doç.Dr.Ahmet Gökçen ile, düzenlemede katkıları  bulunan Arş.Görv.Hamide Zafer’e ve diğer tüm emeği geçenlere de teşekkür ederim.
 
    Hukuk ve haklar yalnızca suçu tanımlayan ve cezayı belirleyen bir kurum değil, gelişmeye ve insanca yaşamaya ışık tutan bir çerçeve olarak görülür. Böylece harekete geçirilmesi hukuk ve hukuk devleti kavramlarının günlük yaşamımıza girmesiyle olanaklıdır. Çünkü hukuk, adalet, onu isteyen ve bu istek doğrultusunda çaba veren vatandaşların etkinlikleri ile somutlaşır. Hukuk durağan değildir. Metodik ve sistematik bir şekilde incelenmesi ve günün şartlarına göre yaşama geçirilmesi gerekir.
 
Bu kitabın ilgililere yararlı olacak kalıcı bir eser teşkil edeceğini umut ediyorum.