Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi- 7 Sosyal Medya ve Gündelik Hayata Etkisi

Umut Vakfı Araştırma Merkezi

7. Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi
 
“Sosyal Medya ve Gündelik Hayata Etkisi”
 
Mahremiyet Duvarlarının Yıkılması
ve
İfade Özgürlüğünün Yeniden Tanımlanması 
 
Amaç:
Her yıl farklı konuların ele alınacağı sempozyum dizisi,  hukukun üstünlüğüne ve sorunların barışçıl yollarla çözülebileceğine dair inancın güçlenmesi hedefiyle; geleceğin hukuk, sosyoloji, felsefe, iletişim uygulayıcıları olacak hukukun ve sosyal bilimlerin gençlerini bir araya getirerek tartışmalarına, farklı görüşleri paylaşmalarına olanak sağlayacak bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.  
 
Bu yıl yapılacak sempozyumun başlığı “Sosyal Medya ve Gündelik Hayata Etkisi”dir.
 
Sempozyum bildiri konuları: 
 
 • Sosyal medya nedir?
 • Gündelik yaşamda sosyal medyanın rolü nedir
 • Sosyal medyanın toplumsal yararı ve topluma olan etkisi nedir?
 • Sosyal medyanın bireysel ve toplumsal yaşamda ortaya çıkan sonuçlar nelerdir?
 • Sosyal medyadaki eğilimler toplumun ne kadarını yansıtıyor?
 • Sosyal medya sosyolojik açıdan yeni bir çalışma sahası olarak kabul edilebilir mi?
 • Sosyal medyanın felsefe ile olan ilişkisi nedir ve nasıl olmalıdır?
 • Basın, yayın, iletişim ve gazetecilik alanlarında sosyal medyanın yararı var mıdır? 
 • Sosyal medya mahremiyetin duvarlarını nasıl yıktı?
 • Sosyal meydanının mahremiyet duvarlarını yıkmasının toplum ve bireyler için sonuçları nedir? 
 • Sosyal medyada şiddet ve nefret söylemi gündelik hayatı ve toplumsal yaşamı nasıl etkiledi ve yeniden inşa edilen bir toplum modeli var mıdır?
 • Sosyal medyada şiddet, nefret söylemi ve insanların hedef gösterilmesi sıradanlaştı mı?
 • Sosyal medyada kişi özgürlüğü ve güvenliği, kişilerin özel yaşamlarına saygı gösterilmesi, aile hayatlarının ve mahremiyetlerinin korunması, haberleşmelerinin gizliğinin sağlanması haklarını nasıl etkiledi? 
 • Sosyal medya yoluyla insan hakları ihlali artık daha mı kolay?
 • Sosyal medya kutuplaşmış, birbirine zıt insanların bir arada yaşadığı toplum yaratabilir mi?   
 • Sosyal medya insan haklarını korur mu?
 •  Sosyal medyada hak ihlallerinin önlenmesi için önerebileceğiniz yeni sınırlandırma ölçütleri var mıdır ve insan haklarının korunmasına yarar mı? 
 • Sosyal medyanın temel hak ve özgürlüklerin ve insan haklarının korunmasında rolü nedir?
 • Felsefenin, sosyolojinin ve iletişim bilimlerinin sosyal medyaya etkisi var mıdır?
 •  İfade özgürlüğü hakkı sosyal medya yoluyla sağlanabilir mi?
 •  İfade özgürlüğü sosyal medyada için ne anlama gelmektedir?
 • İfade ve basın özgürlüğü ve halkın bilgi edinme hakkı sosyal medya için yeniden tanımlanmalı mıdır ve nasıl tanımlanmalıdır?
 • Sosyal medya ile ceza hukuku arasındaki ilişki nedir ve ne olmalıdır?
 • Sosyal medyada suç işlenebilir mi?
 • Sosyal Medya yoluyla işlenen suçlar nasıl tanımlanır ve nasıl sınıflandırılabilir?
 • Gündelik hayatta suç sayılmayan bir eylem sosyal medyada suç sayılabilir mi?
 • Sosyal medya aracılığıyla işlenen suçlar nasıl cezalandırılabilir?
 • Şiddetin veya herhangi bir suçun önlenmesinde sosyal medya kullanılabilir mi?
 • Şiddetin ve tehdidin, hakaret ve sövme gibi kavramların kanun yoluyla önlenmesinde gösterilen suç ve ceza politikası sosyal medya için geçerli midir?
 • Sosyal medya üzerinden yapılan şiddet, nefret söylemi ve tehdit ne zaman ciddiye alınmalıdır?
 • Sosyal medya devlet yönetiminde şeffaflık ve gün ışığında yönetim yaratır mı?
 • Sosyal medya devlet yönetiminde denetim ve hesap verilebilirlik için bir araç olabilir mi?
 • Sosyal medyanın devlet yöneticileri ve kamu görevlileri tarafından kullanılması neye yarar?
 • Sosyal medya siyasal iktidarların güçlenmesi veya zayıflaması sonucunu doğurur mu?
 • Hükümet dışı kuruluşların ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medyayı kullanmasında ortaya çıkan sonuçlar nelerdir ve bu sonuçlar toplumu nasıl etkilemektedir?
 
Sempozyumun çalışma dili Türkçe olacaktır.
 
Sempozyuma kimler katılabilir:
• Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi ve hukuka bitişik disiplinlerde eğitim gören (Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, Kültürel Çalışmalar, İktisadi ve İdari Bilimler, Adli Tıp vs.) Lisans öğrencileri
• Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarında yer alan Hukuk ve hukuka bitişik disiplinlerdeki ilgili bölümlerdeki lisansüstü öğrenciler (Doktora öğrencileri hariç)
• Stajyer Avukatlar
• Stajyer Hâkimler ve Stajyer Savcılar hazırlayacakları bildirileri ile katılabileceklerdir.
 
Yer:  Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Eskişehir
 
Hakem Kurulu (soyadına göre alfabetik sırayla)
 
 • Arş. Görevlisi Murat ARABACI, Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
 • Nazire DEDEMAN ÇAĞATAY, Umut Vakfı Kurucu Başkanı   
 • Yrd. Doç. Dr. Ezgi Başak DEMİRAYAK, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Öğretim Üyesi
 • Doç. Dr. Emre GÖKALP, Anadolu Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı
 • Yrd.Doç.Dr.Gökhan GÜNEYSU, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • Av. Fikret İLKİZ, Umut Vakfı Mütevellisi ve Yönetim Kurulu Üyesi
 • Prof. Dr. Gülriz UYGUR, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı
 
Önemli Bilgiler
Bildiri sahipleri Sempozyuma katılım koşulları, katılım formu ve bildiri formatına ilişkin bilgi ve belgelere http://www.umut.org.tr/hukukun-gencleri-sempozyumlari-dizisi-7-sosyal-medya-ve-gundelik-hayata-etkisi internet adresinden ulaşabileceklerdir.
Sempozyuma katılmak için 150–200 sözcükle sınırlı bireysel bildiri özetlerinin ve konu ile ilgili beş anahtar sözcüğün, katılımcıların kısa özgeçmişleri ve e-posta adresleriyle birlikte en geç 22 Temmuz 2016 Cuma saat 17:30’a kadar vakif@umut.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Sempozyuma ilişkin önemli tarihler:
• Bildiri özeti göndermek için son Başvuru Tarihi: 22 Temmuz 2016 Cuma saat 17:30
• Bildirilerin tam metninin gönderileceği son tarih: 27 Ekim 2016 Perşembe saat 17:30
• Sempozyum Tarihi: 24-25 Kasım 2016
 
 
 
Konaklama ve Ulaşım: 
Bildiri sahiplerinin ulaşım ve konaklama giderleri Sempozyum Düzenleme Kurulu’nca karşılanacaktır.
 
Katılım Formu 

Hukukun Gençleri Sempozyumu Tam Metin Yazma İlkeleri
Örnek Tam Metin
 
İletişim:
Sempozyuma ilişkin detaylar için lütfen aramaktan çekinmeyiniz:
Umut Vakfı Araştırma Merkezi   
Yıldız Posta Caddesi, No: 52 Kat:1 Gayrettepe Beşiktaş 34340 İstanbul – Türkiye
Tel: 0212 216 06 70 Fax: 0212 216 06 78  
vakif@umut.org.tr
 
İlgili linkler:
www.umut.org.tr
http://www.anadolu.edu.tr
 
 
Program
/userfiles/files/Hukukun%20Gen%C3%A7leri%20Sempozyumu_Program.pdf